Autoreferat. En ny svensk studie visar att svenska kvinnor med urinblåsecancer oftare hade mer avancerade tumörer men mer sällan fick intravesikal behandling eller radikal cystektomi än svenska män. Kvinnorna i studien hade även högre dödlighet i sjukdomen.

Varje år får ca 2 400 svenskar diagnosen urinblåsecancer. Ca 600 patienter dör av sjukdomen, enligt Svenska blåscancerregistret. I Sverige dominerar den cancerform som utgår från övergångsepitel, och incidensen har alltid varit högre hos män. Indikationer har funnits på att svenska män har bättre överlevnad vid urinblåsecancer än svenska kvinnor. I en ny studie har vi analyserat skillnader mellan könen vad gäller tumörstadier, behandling och överlevnad.

Alla svenskar med nydiagnostiserad urinblåsecancer rapporteras till ett nationellt register. Täckningsgraden är 95 procent jämfört med Cancerregistret. I registret för urinblåsecancer finns information om sjukdomsförekomst, fördelning av tumörernas stadium och grad, morfologi och primär behandling.

Under åren 1997–2011 diagnostiserades 30 310 patienter med urinblåsecancer. Medianåldern vid diagnos var 73 år för män och 74 år för kvinnor. En större andel av kvinnor jämfört med män hade mer avancerad urinblåsecancer (stadium T2–T4; P < 0,001). Av patienterna med carcinoma in situ (CIS) och typen T1G3 var det signifikant vanligare att män fick intravesikal behandling med cytostatika eller BCG-instillation (frystorkad suspension av försvagade levande bakterier). I patientgruppen med urinblåsecancerstadium T2–T4 genomgick fler män (38 procent) radikal cystektomi jämfört med kvinnor (33 procent; P < 0,0001). Den cancerspecifika överlevnaden fem år efter diagnos var 77 procent för män och 72 procent för kvinnor (P < 0,001). Den relativa överlevnaden efter fem år var 72 procent för män och 69 procent för kvinnor (P < 0,001).

Sämre prognos och överlevnad i urinblåsecancer hos kvinnor har tidigare visats i bland annat USA och Nederländerna. I vår studie kan vi se att svenska kvinnor mer sällan får behandling med potential att bota sjukdomen. Anledningarna är ofullständigt undersökta men åldersskillnad kan vara en orsak. Hög ålder vid diagnos, vilket är vanligare bland kvinnor, kan medföra att botande operation inte är möjlig att genomföra. Det är också känt att kvinnor med hematuri i snitt remitteras senare för datortomografi eller cystoskopi, vilket innebär att kvinnor oftare riskerar fördröjd diagnos och därmed allvarligare tumörsjukdom vid diagnostillfället.