Behandling med antibiotika under de första sex månaderna av livet var inte associerad med viktförändring under barndomen. Det visar en nyligen publicerad studie i JAMA. Den retrospektiva, longitudinella studien bestod av två kohorter med 38 522 barn respektive en matchad kohort med 46 tvillingar (92 barn). Antibiotikaexponering under de första 6 månaderna av livet eller till en ålder på 24 månader undersöktes, och det primära utfallsmåttet var vikt upp till åldern åtta år. Inklusionskriterierna var bland annat födsel i graviditetsvecka 35 eller senare, födelsevikt över 2 000 gram samt att barnen deltagit i hälsokontroller inom hälso- och sjukvården under de första 6 månaderna i livet. Barn med kronisk sjukdom eller långtidsbehandling med antibiotika eller kortison exkluderades. 

Under de första 6 månaderna av livet exponerades 5 287 barn för antibiotika (14 procent). Medelålder vid behandling var 4,3 månader. Av dessa behandlades 24 procent med bredspektrumantibiotika och 5 procent med makrolider. Av barnen behandlades 79 procent bara en gång. Vid 24 månaders ålder hade 67 procent behandlats med antibiotika.

Behandling med antibiotika före 6 månaders ålder associerades inte med viktförändring under barndomen (0,05 kg; 95 procents konfidensintervall [KI] –0,004 till 0,11 kg). Antalet behandlingskurer eller typ av antibiotika var inte signifikant associerade med viktförändring.

Av de 46 tvillingparen var skiljaktig användning av antibiotika inte signifikant associerad med viktförändring (–0,09 kg mellan exponerat och icke-exponerat barn per år; 95 procents KI –0,26 till 0,08 kg; P = 0,3).

En nackdel med studien är att vikt inte endast mäter förändring av mängden fettväv. En fördel är att tvillingkohorten hjälper till att kontrollera för förväxlingsfaktorer som kan ha påverkat resultaten i den första kohorten.