Att det finns en koppling mellan demens och depression är välkänt. Depression kan vara ett av de första symtomen på en demenssjukdom, men i de studier som gjorts inom området har depressiva symtom oftast bara undersökts vid ett enskilt tillfälle. För att kasta ytterligare ljus över sambandet har en grupp forskare följt ett stort antal individer under lång tid och gjort upprepade undersökningar för att se om och i så fall hur förloppet vid en depression påverkar risken för demens.

Studien inkluderar 3 325 individer med depression som inte var drabbade av demens vid studiens början. Samtliga var, då studien påbörjades, över 55 år. De har därefter följts under i genomsnitt ett drygt decennium med löpande undersökningar avseende depressiva symtom. Därefter har de följts under ytterligare ett decennium för att se vilka som drabbades av demens. Utifrån depressionsförloppet under det dryga decenniet har individerna delats in i fem grupper, däribland individer som hade svåra depressiva besvär i början som sedan klingade av, individer vilkas symtom successivt förvärrades och individer vilkas symtom var svåra respektive lindriga under hela decenniet.

434 av de 3 325 individerna utvecklade demens, en majoritet av dessa (348 av 434) drabbades av alzheimer. Som utgångspunkt har man valt individer med lindriga depressiva symtom under hela uppföljningen. Bland dessa drabbades 10 procent senare av demens. Övriga grupper var jämförbara avseende hur stor andel som drabbades av demens, med ett undantag: de individer som hade successivt ökande depressionssymtom i takt med att åren gick. Bland dessa drabbades 22 procent av demens. En depression som tilltar över tid innebär således ökad risk för demens. En möjlig tolkning av detta är att tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom.

I ett rent kliniskt perspektiv är det således värdefullt att inte bara skapa sig en ögonblicksbild av om en depression föreligger utan att förstå progressionen av en sådan över längre tid. Rönen är relevanta inte minst mot bakgrund av den enorma ökning som kommande decennier väntas ske vad gäller antal människor som drabbas av demens.