Egenreferat. En rad framför allt psykiska men även somatiska negativa hälsoeffekter av cannabis sammanställdes nyligen i en uppmärksammad WHO-publikation. Dock råder oklarhet om huruvida intensivt cannabisbruk ökar dödligheten när man kontrollerar för andra faktorer som också ökar risken för död. En annan fråga är i vilken mån den ökade förekomsten av schizofreni och andra psykossjukdomar bland cannabisbrukare påverkar dödligheten, eftersom psykospatienter redan har kraftigt ökad risk för död.

I en aktuell studie har vi gjort en långtidsuppföljning av den årskull av män som mönstrade för allmän värnplikt 1969–70. I samma population har vi tidigare funnit ökad risk för schizofreni och andra psykossjukdomar bland cannabisbrukare i ungdomen.

I studiepopulationen ingick 50 373 män, och 3 918 dödsfall hade inträffat i gruppen till och med 2011. Vi fann ökad dödlighet (oddskvot 1,4; 95 procents konfidensintervall 1,1–1,8) bland män som rapporterat den högsta nivån av cannabisbruk i ungdomen (använt drogen mer än 50 gånger), men inte bland dem som rapporterat mindre omfattande cannabisbruk. I analysen kontrollerade vi för andra faktorer som kan påverka dödligheten, som alkoholbruk, psykisk sjukdom och sociala problem i barndom och uppväxt.

Bland dem som vårdats för psykos var dödligheten ungefär fyrfaldigt förhöjd, både bland dem som rapporterat cannabisbruk i ungdomen och bland dem som inte hade gjort det (oddskvot 3,8 respektive 3,7 i de två grupperna).

En analys gjordes för att se om den generellt ökade dödligheten bland cannabisbrukare kunde förklaras av den högre risken för psykos i denna grupp. Interaktionsanalys visade dock att riskökningen gällde både dem som vårdats för psykos och dem som inte gjort det.

En begränsning i studien är att uppgifter om cannabisbruk under uppföljningstiden saknas. Den ökade risken bland dem med tungt cannabisbruk i ungdomen kan därför bero antingen på tidig stark påverkan av drogen eller på att de fortsatte med omfattande bruk även senare i livet.

Vår slutsats är att intensivt cannabisbruk i ungdomen ökar risken för tidig död och att det inte enbart kan förklaras av ökad risk för psykos. Däremot har cannabisbrukare som drabbas av psykos samma kraftigt ökade dödlighet som övriga personer med psykos.