Avhandling. Venös tromboembolism (VTE) är en vanlig sjukdom. Kliniskt ses risk för recidiv i VTE och ökad risk för död. Den vanligaste komplikationen är utveckling av posttrombotiskt syndrom (PTS) med symtom som smärta, bensvullnad, hudförändringar och i svåra fall sår.

I en ny avhandling skedde en långtidsuppföljning av 1 433 kvinnor mellan 18 och 64 år med VTE för första gången (i ben eller lunga) och 1 402 åldersmatchade kontroller utan tidigare VTE. Undersökningen tog avstamp i den svenska fall–kontrollstudien Thromboembolism hormone study (TEHS). Alla kvinnor följdes upp med en enkät och med data inhämtade från Patientregistret och Dödsorsaksregistret i median 5 år efter inklusion i TEHS. Uppföljningen skedde med avseende på recidiv, kardiovaskulär sjukdom, död, PTS och livskvalitet. Kvinnor med malignitet de närmast föregående 5 åren eller graviditet de närmast föregående 3 månaderna exkluderades från TEHS.

Totalt 2 117 kvinnor (1 087 fall, 1 030 kontroller) deltog i uppföljningsstudien. I VTE-gruppen hade 10 procent av kvinnorna drabbats av recidiv i VTE. Idiopatisk VTE och fetma gav högst risk för recidiv. Kvinnor med hormonbehandling som huvudsaklig riskfaktor för den primära trombosen hade lägre risk för recidiv, men inte lika låg risk som kvinnor med kirurgiskt provocerad trombos. Bärarskap av de genetiska riskallelerna F5 rs6025/faktor V Leiden (FVL) och F11 rs2289252 gav signifikant ökad risk för recidiv. Riskökningen var starkast hos kvinnor med idiopatisk trombos.

Under uppföljningstiden avled 49 kvinnor, 37 (3,4 procent) i VTE-gruppen och 12 (1,2 procent) av kontrollerna. Ingen dog av VTE. Den vanligaste dödsorsaken i båda grupperna var malignitet. Kardiovaskulär sjukdom (hjärtinfarkt, ischemisk stroke, kardiovaskulär död) drabbade 49 kvinnor, 35 i VTE-gruppen och 14 kontroller.

Cirka en femtedel av kvinnorna i VTE-gruppen rapporterade förekomst av PTS. Kvinnorna med PTS hade sänkt livskvalitet jämfört både kontroller och kvinnor med trombos som inte utvecklat syndromet.

Sammanfattningsvis visade studien att kvinnor, 18–64 år gamla, med förstagångs-VTE har generellt låg risk för recidiv, vilket tyder på att majoriteten inte har indikation för tillsvidarebehandling med antikoagulantia. Förekomst av riskallelerna F5 rs6025/faktor V Leiden (FVL) och F11 rs2289252 kan vara användbara för att bedöma risken för recidiv.

Den relativa risken för kardiovaskulär sjukdom och död är fördubblad, och risken för död var störst hos kvinnor med idiopatisk trombos. Posttrombotiskt syndrom påverkar kvinnornas livskvalitet. Fetma är en gemensam riskfaktor för recidiv, posttrombotiskt syndrom och nedsatt livskvalitet.