Egenreferat. Innebandy är en vanlig orsak till idrottsrelaterade ögonskador enligt flera tidigare studier. Särskilda ögonskydd finns tillgängliga, men deras skyddande effekt vid spel har varit okänd.

I en nyligen publicerad artikel undersökte vi incidensen av ögonskador vid innebandy relaterad till användningen av skyddsglas. Genom retrospektiva studier av journaler identifierades 296 idrottsrelaterade ögonskador i Region Jönköpings län 2008–2011. Utifrån skadetypen graderades konsekvenserna i låg, måttlig eller hög risk för framtida problem. Alla patienter med innebandyrelaterade skador (167) tillsändes en enkät med frågor om skadesituation och skyddsglasanvändning (svarsfrekvens 59 procent)

Innebandy orsakade mer ögonskador än övriga sporter tillsammans (56 procent). Sett till det stora antalet utövare var den totala risken ändå låg, uppskattningsvis en ögonskada per 1 000 spelår. De flesta skador uppstod utanför föreningsverksamhet (56 procent) och i skolan (25 procent). Spel i Innebandyförbundets regi stod endast för en mindre del (15 procent). Bestående synnedsättning var mycket ovanlig (0,5 procent). Måttlig eller hög risk för framtida problem sågs dock hos nästan tre fjärdedelar av de drabbade (72 procent). Därutöver uppgav mer än en femtedel bestående subjektiva problem 2–7 år efter skadan. Endast en (1) av de 98 respondenterna hade använt skyddsglas vid skadetillfället. Skyddsglas verkar alltså minimera risken för ögonskador.

Även om risken för ögonskador relativt sett är liten, anser vi att resultatet talar för en rekommendation om skyddsglas vid innebandyspel.