Egenreferat. Takotsubo är ett förhållandevis nyligen upptäckt sjukdomstillstånd och klassificeras som en kardiomyopati. Patienterna, som oftast är kvinnor, insjuknar i samband med psykisk eller fysisk stress med hjärtinfarktliknande bröstsmärtor. I det akuta skedet föreligger ofta EKG-förändringar och stegring av troponin som vid hjärtinfarkt.

Vid undersökning med ekokardiografi eller vänsterkammarinjektion ses ofta en typisk rörelseinskränkning av vänsterkammaren med hypo-/akinesi midventrikulärt som ofta involverar apexregionen. Tidigare studier har framför allt varit fallserier eller registerstudier utan matchade kontroller. 

I en aktuell studie inkluderades 500 patienter med takotsubo utan kranskärlsförträngningar, som identifierades via Svenska angiografi- och angioplastikregistret (SCAAR). Ur samma register matchades kontroller (ålder, kön) med akut kranskärlssjukdom, respektive friska kontroller utan kranskärlsförträngningar (som genomgått röntgen på grund av bröstsmärtor). Registerdata samkördes sedan med Socialstyrelsens diagnos-, läkemedels- och dödsorsaksregister samt Statistiska centralbyråns register för inkomst och utbildning.

Resultaten visade att traditionella kardiovaskulära riskfaktorer förekom i lägre grad hos patienter med takotsubo än hos kontroller; däremot förekom KOL, affektiva sjukdomar och migrän i högre grad. Jämfört med kontroller hade patienter med takutsubo oftare tagit ut beta-2-stimulerare och mer sällan betablockerare före insjuknande. Med tanke på att stress är en utlösande faktor talar det för att stimulering av hjärtats betareceptorer har etiologisk betydelse. En annan intressant skillnad, framför allt jämfört med kranskärlssjuka kontroller, var att patienter med takotsubo generellt hade högre utbildningsgrad och större inkomster. Det talar ytterligare för att takotsubo drabbar en helt annan grupp patienter än de som vanligen får kranskärlssjukdom. Trots stora skillnader mellan patienter med takotsubo och akut kranskärlssjukdom visade sig långtidsprognosen vara lika eller sämre jämfört med kontrollerna utan kranskärlsförträngningar.

Sammantaget visade studien på stora skillnader i riskfaktorer mellan patienter med takotsubo och kranskärlssjukdom trots liknande prognos. En annan slutsats är att det finns ett stort behov av kontrollerade studier för att kunna behandla takotsubo på rätt sätt.