Avhandling. Depression är vanligt förekommande hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom och är förenad med en ökad risk för sjuklighet och död. Sambandet mellan preoperativ depression och prognos undersöktes i en ny avhandling med hjälp av nationella kvalitets- och hälsodataregister.

Sambandet mellan depression och överlevnad efter kranskärlskirurgi undersöktes med utgångspunkt i data från SWEDEHEART och Patientregistret. I en studie på 10 884 patienter som genomgick kranskärlskirurgi 2006–2008 hade 11 procent antidepressiv läkemedelsbehandling före operationen. I en justerad analys fann vi ökad risk för död hos patienter med antidepressiv läkemedelsbehandling (hazardkvot [HR] 1,45; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,18–1,77).

Det undersöktes även om patienter med antidepressiv behandling hade sämre sekundär läkemedelsprevention efter kranskärlskirurgi än övriga patienter, men ingen skillnad mellan studie- och kontrollgrupp sågs.

I ett delarbete undersöktes hur allvarlig depression påverkade överlevnad efter kranskärlskirurgi. Vi identifierade patienter med depressionsdiagnos i det nationella patientregistret och inkluderade totalt 56 064 patienter som genomgick kranskärlskirurgi under perioden 1997–2008. Allvarlig depression innebar en signifikant ökad risk för död (HR 1,65; 95KI 1,37–1,99).

Socioekonomiska faktorer påverkade inte sambandet mellan depression och sämre överlevnad efter kranskärlskirurgi. Även efter att hänsyn tagits till potentiella förväxlingsfaktorer, inklusive socioekonomiska faktorer, var depression en riskmarkör för sämre överlevnad efter kranskärlskirurgi.

I en systematisk översikt av observationella kohortstudier om preoperativ depression och långtidsöverlevnad hos patienter som genomgått kranskärlskirurgi sågs en entydig bild av att depression är en viktig och oberoende riskmarkör hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att depression hos patienter som ska genomgå kranskärlskirurgi bör få samma uppmärksamhet som andra välkända riskfaktorer, exempelvis förhöjda blodfetter och diabetes. Det kan dock vara svårt att identifiera depression hos patienter med hjärtsjukdom eftersom många symtom är överlappande. Ett sätt att upptäcka patienter med depression kan vara genom systematisk screening.