Egenreferat. Internationell forskning visar ökad global prevalens av diabetes, men studier från Sverige visar på måttligt ökad förekomst. Det är känt att personer med diabetes löper ökad risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom och förtida död jämfört med personer utan diabetes. Individer som haft oupptäckt typ 2-diabetes i några år vid diagnostillfället kan därtill redan ha drabbats av komplikationer. Därför rekommenderar i stort sett alla diabetesorganisationer screening av individer med hög risk att utveckla diabetes. Studier fram till dags dato har inte kunnat påvisa någon effekt av screening gällande kardiovaskulär sjukdom eller totalmortalitet. 

I en aktuell studie analyserade vi mortalitet och kardiovaskulär sjukdom hos individer i Laxå kommun med typ 2-diabetes upptäckt genom screening eller klinisk diagnostik.

Ett diabetesregister skapades 1972 på Laxå vårdcentral, och alla nyinsjuknade registrerades fram till 2001 (totalt 740 individer). Utöver det startades 1983 en opportunistisk diabetesscreeningverksamhet på vårdcentralen för personer mellan 35 och 79 år, där screeningen upprepades i femårscykler. Registret innehåller bland annat uppgifter om blodtryck, fastesocker samt diabetes- och hypertoniläkemedelsbehandling. Uppgifter om dödsorsaker och sjukhusvårdtillfällen har inhämtats från Socialstyrelsens nationella register och sedan sammanställts för perioden 1972–2014.

Under uppföljningen visade baslinjedata att den screenade gruppen hade signifikant högre kardiovaskulär risk beroende på förekomst av fler kardiovaskulära tillbud jämfört med den kliniskt diagnostiserade gruppen, med benägenhetspoäng (metod för att minska urvalspåverkan) 0,59 respektive 0,46; P < 0,0001. En medeluppföljningstid på 13 år visade följande hazardkvoter för respektive utfall: totalmortalitet 0,99 (P = 0,89), kardiovaskulär sjukdom 1,17 (P = 0,10), hjärtinfarkt 1,08 (P = 0,49) och stroke 1,03 (P = 0,83).

Sammanfattningsvis fann vi ingen minskning av vare sig totalmortalitet eller kardiovaskulär sjukdom hos personer med typ 2-diabetes som diagnostiserats genom screening jämfört med dem som diagnostiserats kliniskt.