Avhandling. Att födas för tidigt innebär ökad risk för nedsatt lungfunktion och luftvägssjuklighet, ett tillstånd som har likheter med astma. Astma och astmalik sjukdom är vanligt efter normal graviditetslängd, men diagnosen speglar inte en enhetlig sjukdom utan flera astmafenotyper.

I en aktuell avhandling undersöktes lungfunktion under spädbarnstiden till ungdomsåren i relation till för tidig födsel och astma i barndomen. Vidare ville vi undersöka om likheter och skillnader i lungfunktion hos för tidigt födda barn och personer med olika astmafenotyper kan ge information om mekanismer bakom den luftvägsobstruktion som karaktäriserar dessa tillstånd.

Lungfunktionsundersökningar genomfördes under spädbarnstid, tidig skolålder samt vid 16 års ålder i tre kohorter med prematurt födda barn. Vidare undersöktes barn med olika astmafenotyper, kategoriserade efter ålder vid astmadebut och kvarstående symtom under uppföljningen.

Resultaten visade att majoriteten prematurt födda barn hade lägre lungfunktion än 2,5:e percentilen under andra levnadsåret samt att tidig klassificering av kronisk lungsjukdom efter prematur födsel (bronkopulmonell dysplasi) endast svagt var associerad med lungfunktion under uppföljningarna upp till skolåldern. I stället fann vi en klar association mellan rapporterade luftvägssymtom och sänkt lungfunktion.

Vid 6 års ålder rapporterades astmalik sjukdom hos 40 procent av de prematurfödda barnen,  och 44 procent av barnen födda vecka 22–24 hade FEV1 under 5:e percentilen. Även barn födda nära fullgången tid (vecka 32–36) hade 3–4 procent lägre FEV1 vid 16 års ålder än barn födda i fullgången tid. Alla undersökta astmafenotyper, inklusive dem med tidig övergående astma, hade lägre lungfunktion mätt med spirometri vid 16 års ålder än dem som aldrig haft astma.
Vid 6 och 16 års ålder utfördes också impulsoscillometri för att undersöka påverkan på perifera luftvägar efter för tidig födsel och samband med astmafenotyper. Vi fann att individer med tidig övergående astma inte visade tecken på perifer luftrörspåverkan och på så sätt skilde sig från barn med pågående astma och barn som fötts för tidigt.

Våra kliniska slutsatser är att barn födda för tidigt har nedsatt lungfunktion under hela sin uppväxt. Lungfunktionsundersökning tidigt i livet och regelbundet under uppväxten föreslås som verktyg i uppföljningen av barn som fötts för tidigt. Slutligen kan kombinationen av impulsoscillometri och spirometri ge tilläggsinformation om lungfunktionen för barn med astma.