20 procent av patienterna som diagnostiseras med kolorektal cancer har metastaser vid diagnos och prognosen är bister, med en femårsöverlevnad på ca 10 procent. Kring 40–70 procent har därtill symtom av sin primärtumör vid diagnos. Kirurgi brukar reserveras för patienter med försämrad livskvalitet på grund av symtom som anemi och ileus eftersom kirurgi innebär risk för komplikationer och död. Patientgruppen är svårstuderad och försök till randomiserade studier i bland annat Sverige har misslyckats.

I en ny liten prospektiv studie utförd i Singapore undersöktes 24 patienter med obotlig kolorektal cancer där 16 patienter genomgick resektionskirurgi och övriga erhöll stomi eller bypass-kirurgi. Livskvalitetsenkäter (QLQ-C30 och den för kolorektal cancer specifika enkäten QLQ-CR29) fylldes i före operation samt 3 respektive 6 månader postoperativt. 12 av de 24 patienterna hade högersidiga tumörer, 8 hade tumörer i vänster kolon eller sigmoideum och övriga 4 rektumtumörer. De dominerande symtomen var obstruktion, blödning, buksmärta och förändrade avföringsvanor. 3 av 24 patienter utvecklade komplikationer postoperativt (klassificerade som grad 1 och 2 enligt Clavien–Dindo), och 21 av 24 patienter fortsatte med palliativa cytostatika postoperativt. Uppföljningen skedde efter i median 11 (6–22) månader. Vid 3 respektive 6 månaders uppföljning skattade studiegruppen hälsa och social funktion högre än vid utgångsläget preoperativt. Diarréer, illamående, ångest och viktminskning hade förbättrats.

En begränsning med studien är att grundfunktionen hos studiegruppen var högre på flera punkter jämfört med referensgrupper med samma diagnos, fastställda av den europeiska organisationen för forskning och behandling av cancer (EORTC). Detta kan tala för selektionsbias, men det kan också finnas kulturella skillnader. Studien är också liten med risk för typ 2-fel, men randomiserade studier inom området är svåra att genomföra.

Litteraturen avseende resektionskirurgi vid palliativ kolorektal cancer är sparsam. Trenden är att antalet resektioner hos palliativa patienter minskar. Studien tyder på att kirurgi vid obotlig kolorektal cancer kan medföra förhöjd livskvalitet med minskning av framför allt illamående och diarréer samt låg morbiditet.