Egenreferat. Laktat är väl studerat vid sepsis och trauma, såväl hos intensivvårdspatienter som i blandade kohorter på exempelvis akutmottagningar. 

I en nyligen publicerad prospektiv observationsstudie mättes blodlaktat vid alla larm till den mobila intensivvårdsgruppen (MIG) på Östersunds sjukhus under två års tid. Därefter studerades kohorten med huvudsakligt fokus på 30-dagarsmortalitet. Överlevande jämfördes med dem som dött avseende ålder, laktat, saturation, blodtryck, puls och andningsfrekvens.

Från 227 MIG-larm inkluderades 211 patienter med befintligt laktatvärde. Medianåldern var 78 år, medianvärdet för laktat 1,82 mmol/l och 30-dagarsmortalitet 30,3 procent. I kohorten fanns också patienter med behandlingsbegränsningar.

Vid univariata jämförelser fann vi att enbart parametrarna laktat och saturation skiljde sig statistiskt mellan de patienter som överlevt och de som inte gjort det. Med multipel regression sågs att de enda oberoende parametrarna var just laktat och saturation.

Ytterligare försämrad prognos noterades i de fall där laktatstegringen var associerad med acidos, alltså när patienten inte lyckats kompensera för laktatstegringen och upprätthålla normalt pH. 

Sammanfattningsvis sågs att patienter som varit föremål för MIG-insatser är äldre, har hög dödlighet och att laktatvärdet i samband med MIG-larmet bättre förutsåg dödlighet än traditionella parametrar. Rutimässig mätning av laktat som tillägg till vitalfunktioner vid MIG-larm kan eventuellt bättre förutsäga vilka patienter som är i behov av förflyttning till högre vårdnivå, exempelvis intensivvårds- eller intermediärvårdsavdelning.

Kliniskt anser vi att förhöjt laktat (> 2,44 mmol/l) vid MIG-larm starkt talar för att patienten bör flyttas till högre vårdnivå, om inte vårdbegränsningar föreligger. Om man väljer att lämna en patient med måttlig laktatstegring (2,44–5 mmol/l) på vanlig vårdavdelning efter MIG-insats bör det finnas en väl utarbetad plan för vidare behandling och uppföljning.

Oss veterligen är detta den första studien på laktat och patienter som blivit föremål för MIG-larm.