Egenreferat. Utvecklingen av kolorektal cancer påverkas av hormonella faktorer. Ooforektomi sänker nivåer av könshormoner, men huruvida det påverkar risken för kolorektal cancer är tidigare inte känt. I en nyligen publicerad studie fann vi en ökad risk för kolorektal cancer efter ooforektomi utförd på benign indikation.

Genesen till kolorektal cancer är endast delvis känd. Endo- och exogena könshormoner påverkar cancerutvecklingen, men den bakomliggande mekanismen är inte klarlagd. Östrogener, och även androgener, kan ha en skyddande effekt. Bilateral ooforektomi hos premenopausala kvinnor inducerar prematur menopaus då östrogennivåerna abrupt sänks. Ingreppet medför också halverade androgennivåer hos både pre- och postmenopausala kvinnor.

Den aktuella populationsbaserade kohortstudien inkluderar alla 195 973 kvinnor i Patientregistret som genomgått ooforektomi på benign indikation 1965–2011. Medianuppföljningstiden var 18 år.

1,6 procent av kvinnorna som genomgått ooforektomi diagnostiserades med kolorektal cancer jämfört med 1,2 procent i bakgrundsbefolkningen, motsvarande ett standardiserat incidenstal på 1,30 (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,26–1,35). Risken var högst 1–4 år efter ingreppet. I den multivariata analysen var bilateral ooforektomi en starkare riskfaktor för rektalcancer än unilateral ooforektomi (hazardkvot 2,28; 95KI 1,33–3,91).

Den 30 procent förhöjda risken för kolorektal cancer efter ooforektomi talar för att endogena könshormoner har en skyddande effekt, vilket bör tas i beaktande när exstirpation av ovarier övervägs. Den absoluta risken för kolorektal cancer var dock låg. Så kallad profylaktisk ooforektomi av normala ovarier ska reserveras för kvinnor med en förhöjd risk för ovarial- eller bröstcancer.