Egenreferat. Bilkörning är avhängig intakta kognitiva funktioner såsom uppmärksamhet, visuospatial förmåga och minne, vilka alla kan vara nedsatta vid demens. Körlämpligheten måste därför alltid bedömas vid demens. Lagen säger att patienter med demens som inte uppfyller körkortskraven ska anmälas till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort. Det är dock tillåtet att läkaren i stället gör en överenskommelse med patienten om att inte köra, förutsatt att det kan antas att patienten följer denna.

I en nyss publicerad registerstudie har vi undersökt i vilken utsträckning läkare bedömer körlämplighet hos patienter med demens och vilka faktorer som ligger bakom återkallelse av körkort. Data för åren 2007–2013 hämtades ur det nationella kvalitetsregistret SveDem.

Bland 15 113 patienter med körkort och nyligen diagnostiserad demens hade läkaren inte bedömt körlämplighet i 16 procent av fallen. Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna. Överenskommelse om körning hade slutits mellan läkare och patient i 83 procent av fallen. Sannolikheten att bilkörning inte alls diskuterades var större för män, för patienter under 85 år, vid Alzheimers sjukdom och vid förhållandevis god kognitiv funktion.

Bedömning av körförmåga är inte trivial och samtalet med patienten om bilkörning är många gånger svårt. Att ta upp ämnet kan öka trafiksäkerheten men även göra patienten nedstämd och ovillig att träffa läkaren igen. Ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar trafiksäkerheten och hur dessa bäst bedöms inom sjukvården bör kunna leda till mer specifika riktlinjer om körlämplighet vid demens. Utbildning bör förbättra handläggningen av dessa ärenden.