Egenreferat. Astma och allergisk rinit har ökat kraftigt i förekomst sedan mitten av 1900-talet. Hos vuxna är sjukdomarna starkt kopplade till allergisk sensibilisering, alltså IgE-antikroppar mot exempelvis pollen, pälsdjur eller kvalster. Allergisk rinit, eller hösnuva, är som namnet antyder starkt förknippad med pollensensibilisering, medan astma oftare ses med sensibilisering mot perenna allergener.

I en tidigare stor svensk enkätstudie visades en tydlig ökning av allergisk rinit 1990–2008 samtidigt som förekomsten av astma var oförändrad [1]. Resultaten skulle kunna tyda på en ökning av främst pollensensibilisering snarare än sensibilisering i allmänhet.

I Västra Götaland genomfördes 2009–2012 en klinisk uppföljning av nämnda enkätstudie. Av de över 18 000 deltagarna inbjöds 2 000 slumpmässigt till bland annat pricktest och venös provtagning, där 1 172 deltog. Vi jämförde resultaten med en liknande studie från 1991–1992 för deltagare i åldersintervallet 20–46 år och området Göteborg som ingått i båda studierna (n = 591 för 1991–1992; n = 379 för 2009–2012).

Mellan 1991 och 2012 ökade förekomsten av minst ett positivt pricktest från 37,7 till 45,4 procent (P = 0,02) [2]. Detta berodde på tydliga ökningar av sensibilisering mot björk och gräs, från 15,6 till 23,7 procent (P < 0,01) respektive från 17,1 till 29,0 procent (P < 0,01). Förekomsten av sensibilisering mot pälsdjur, kvalster och mögel var däremot oförändrad. Resultaten bekräftades med IgE-analyser i blod. En ökad risk för sensibilisering syntes, efter justering för förväxlingsfaktorer, bland män och personer med ärftlighet för allergisk rinit. De som vuxit upp på lantgård, särskilt med boskap, hade en klart minskad risk. Det kunde dock inte förklara varför just pollensensibilisering ökat. Data från Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet visade tydligt att både pollennivåerna och pollensäsongernas längd för gräs och björk ökat under studieperioden.

Vår studie visar hur allergisk sensibilisering mot träd- och gräspollen ökat bland vuxna sedan början av 1990-talet, vilket är en trolig förklaring till att allergisk rinit ökat under samma period. Att sensibilisering mot pollen blivit vanligare beror sannolikt på att pollennivåerna ökat. Detta kan bero på förändringar i markanvändning samt den ökning av sommarmedeltemperaturen med 1,5 grader Celsius som setts sedan 1970-talet. Resultaten är i linje med tidigare studier i Syd- och Centraleuropa av sensibilisering och klimatförändring.