Avhandling. Jaktvapen med klass 1-kaliber uppnår bullertoppar på upp till 164 dB SPL, nivåer som är hörselskadliga. Undersökningar har visat att jägare är sämre på att använda hörselskydd i jaktsituationer och uppvisar bullerskador i tidig ålder.

I en ny avhandling utvecklades ett internetbaserat frågeformulär på cirka 163 frågor om jaktvanor och andra tänkbara förväxlingsfaktorer. Alla jägare med e-postadress registrerad hos Svenska Jägareförbundet inbjöds att delta (n = 27 063). Sammanlagt 1 771 personer besvarade enkäten via en hemdator, och 202 av dem genomförde även hörseltestet, som fordrade hörlurar.

Prevalenskvot (PR) för antal oskyddade skott och högfrekvent hörselskada i form av mer än 25 dB nedsättning på 4 eller 6 kHz modellerades med regression enligt Poisson. Vi justerade för annan sjuklighet, buller, ärftlighet för hörselnedsättning, tobaksanvändning och respektive vapenkaliber. I ett andra steg undersöktes även eventuell effektmodifikation av tobaksanvändning.

Det internetbaserade hörseltestet validerades och uppvisade god korrelation till klinisk audiometri. Korrelationskoefficient låg på 0,94 för höger öra respektive 0,94 för vänster öra. Bland undersökta jägarna uppvisade 48 procent en högfrekvent hörselskada.

Bland jägare som utan skydd hade skjutit 1–6 skott med »klass 1-vapen« sågs signifikant förhöjd PR för högfrekvent hörselskada jämfört jägare som aldrig skjutit oskyddat. Resultatet kvarstod efter justering för förväxlingsfaktorer (PR = 1,5 [1,0–2,2], P = 0,05). Hos jägare som skjutit fler än 6 oskyddade skott med klass 1-vapen var prevalensen av högfrekvent hörselnedsättning i nivå med dem som inte skjutit oskyddat.

När effektmodifiering av tobak i form av cigaretter eller snus (brukades av 9 respektive 23 procent av respondenterna) undersöktes sågs i intervallet (1–6 skott) en dubblering av PR (3,2 [1,4–6,7] P < 0,01) i förhållande till jägare med tobaksbruk som aldrig skjutit oskyddat.

I avhandlingen visas sammanfattningsvis att det går att screena hörsel tillförlitligt med hjälp av internet, hörlurar och en dator i hemmet. Vi finner det troligt att variabel hörselkänslighet förklarar varför jägare som skjutit 1–6 oskyddade skott har mer hörselskador än de som skjutit fler än 6 skott som i sin tur har samma prevalens av hörselnedsättning som de som aldrig skjutit oskyddat. Oskyddat skyttebuller vid användning av klass 1-vapen förefaller skadligast. Den individuella hörselkänsligheten förhöjdes kraftigt av tobaksbruk, framför allt snus.