Avhandling. Pyelonefrit är vanligt hos små barn. Incidensen är högst under första levnadsåret och uppgår till 2 procent. Tillståndet kan leda till permanent njurskada. Om njurskada uppstått är risken för hypertoni eller nedsatt njurfunktion ökad senare i livet. Även graviditetskomplikationer ses oftare hos kvinnor med njurskada. I en ny avhandling studerades dessa långtidseffekter hos vuxna kvinnor som haft urinvägsinfektioner (UVI) som barn.

I en första uppföljande studie under åren 1982–1984 undersöktes 111 kvinnor, födda 1950–1968, som haft UVI i barndomen. Av dessa hade 54 känd njurskada diagnostiserad med urografi. Övriga 57 hade benägenhet att insjukna i UVI men ingen njurskada.

En ny uppföljning gjordes under åren 2001–2004 av 86 av dessa kvinnor. Syftet med den nya studien var att undersöka om kvinnorna sedan förra studien fått ytterligare komplikationer av sin njurskada i form av hypertoni, nedsatt njurfunktion, recidiverande febril UVI eller graviditetskomplikationer.

Kvinnorna intervjuades enligt ett standardiserat frågeformulär, och undersökning skedde därtill med manuell blodtrycksmätning och 24-timmars blodtrycksmätning. Uppgifter inhämtades också från graviditets- och förlossningsjournaler. Njurfunktionen undersöktes med 51Cr-EDTA-clearance. 

Bilateral eller svår unilateral njurskada hos kvinnorna var associerad med högre blodtryck jämfört med hos dem utan njurskada. Signifikant lägre njurfunktion sågs också hos kvinnor med bilateral skada jämfört med dem med unilateral eller ingen skada. Försämring av njurfunktionen sedan föregående studie sågs endast i gruppen med bilateral njurskada. Signifikant högre blodtryck under graviditet sågs hos kvinnor med njurskada, men ingen ökad förekomst av andra graviditetskomplikationer noterades. Febril UVI blev mindre vanligt med stigande ålder.

Mot bakgrund av dessa resultat drar vi slutsatsen att uppföljning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos dessa kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada.