Att en ökande del av strokebördan hänförs till luftföroreningar i stora delar av världen tros relaterat till fossil förbränning och särskilt användningen av kol.

Foto: Colourbox

Att luftföroreningar ökar risken för stroke är känt sedan tidigare. Mekanismen tros vara negativa effekter på kärlendotel, ökat blodtryck och ökad risk för trombos.

I en ny epidemiologisk studie bedöms luftföroreningar vara en av de viktigaste faktorerna bakom den globala sjukdomsbördan för stroke. Undersökningen bygger på utdrag ur databasen Global Burden of Disease 2013, som omfattar epidemiologi som sammanställts från 188 länder.

I studien undersöktes påverkbara riskfaktorer bakom stroke. Beräkningar gjordes avseende strokerelaterade funktionsjusterade levnadsår (disability adjusted life years, DALY) i relation till kluster av riskfaktorer om beteenden, kost, omgivningsmiljö och metabola faktorer. Analysen stratifierades utifrån hög-, medel- och låginkomstländer mellan 1990 och 2013.

Det bedömdes att cirka 90 procent av den totala sjukdomsbördan för stroke kan härledas till påverkbara riskfaktorer. Globalt beräknades 29 procent av strokebördan vara kopplad till luftföroreningar. Större påverkan sågs i låg- och medelinkomstländer (34 procent) jämfört med höginkomstländer (10 procent). De största riskfaktorerna i höginkomstländer var högt blodtryck, högt BMI, diet fattig på frukt och grönt samt rökning. Att en ökande del av strokebördan hänförs till luftföroreningar i stora delar av världen tros relaterat till fossil förbränning och särskilt användningen av kol.

Författarna rekommenderar att studiens resultat används avseende utbildning, samhällelig planering och prioritering i förebyggandet av stroke.