Hypertoni och lipidrubbningar är två vanliga riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdomar. Primärpreventiva åtgärder med individuella livsstilsåtgärder utgör basen, men läkemedelsbehandling blir ofta aktuell. De flesta hjärt–kärlhändelser globalt inträffar bland individer med måttligt förhöjd risk. Mot bakgrund av detta är det kliniskt viktigt att sänka blodtryck och kolesterolnivåer effektivt.

I en nyligen publicerad prospektiv randomiserad primärpreventiv studie, HOPE-3 (Heart outcomes prevention evaluation), testades konceptet »polypill« och två behandlingsprinciper kombinerades: lipidbehandling och blodtrycksbehandling [1-3]. Behandlingsalternativen var dagligen 1) rosuvastatin 10 mg eller placebo, 2) kandesartan 16 mg/hydroklortiazid 12,5 mg eller placebo, 3) kombinationen rosuvastatin + kandesartan/hydroklortiazid eller placebo eller 4) dubbel placebo (faktoriell design 2 × 2).

Sammanlagt 12 705 individer (män > 55 år; kvinnor > 65 år) med måttligt förhöjd risk randomiserades till endera behandlingsarm. Deltagarna var utan känd hjärt–kärlsjukdom, men med minst en kardiovaskulär riskfaktor. Två primära sammansatta effektmått valdes; i det första ingick kardiovaskulär död/hjärtinfarkt/stroke, i det andra ingick kardiovaskulär död/hjärtinfarkt/stroke/återupplivat hjärtstopp/hjärtsvikt/revaskularisering. Medeluppföljningstiden var 5,6 år.

Behandling med rosuvastatin ledde till en absolut minskning av det första primära effektmåttet från 4,76 procent i placebogruppen till 3,69 procent, motsvarande en relativ riskminskning på 23 procent (P = 0,002), och för det andra primära effektmåttet från 5,69 till 4,35 procent, en relativ riskminskning på 24 procent (P < 0,001). Rosuvastatin tolererades väl, med lägre utsättningsfrekvens jämfört med placebo (23,5 procent mot 26,0 procent; P = 0,001). Behandling med kandesartan/hydroklortiazid ledde till en medelblodtryckssänkning av systoliskt blodtryck med 6,0 mm Hg respektive diastoliskt blodtryck med 3,0 mm Hg jämfört med placebo. Ingen signifikant effekt sågs dock på de primära effektmåtten, förutom hos dem med systoliskt blodtryck > 143,5 mm Hg (relativ riskminskning 26 procent). Kombinationsbehandling ledde till 29 procents minskad risk för kardiovaskulära händelser med störst reduktion (39 procent) bland dem med högst blodtryck. 

Sammanfattningsvis sågs att behandling med låg dos rosuvastatin enskilt ledde till en lika stor riskminskning avseende en sammantagen kardiovaskulär utfallsvariabel som kombinationsbehandling, motsvarande NNT (number needed to treat) 91 oavsett kolesterolnivå, blodtryck, kön, kardiovaskulär risk eller geografi. Man fann ingen signifikant effekt av blodtrycksintervention med kandesartan/hydroklortiazid mot placebo i hela populationen, men en signifikant minskad risk sågs bland deltagarna med lindrig hypertoni.