Egenreferat. Endokrin terapi utgör en av de mest effektiva behandlingarna mot östogenreceptorpositiv bröstcancer, en klar majoritet av all bröstcancer. Tamoxifen och aromatashämmare, två typer av endokrin behandling, hämmar östrogeneffekten via olika mekanismer. Rökning kan också påverka östrogenets effekter i kroppen. 

I en nyligen publicerad prospektiv kohortstudie kunde vi visa att rökare som fick behandling med aromatashämmare hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling. Bland patienter som behandlades med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos. 

Studiepopulationen bestod av 1 065 kvinnor diagnostiserade med bröstcancer mellan åren 2002 och 2012 vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Patienterna följdes upp till 11 år (median 5,1 år). Generellt fann vi inget samband mellan rökning och risken för bröstcanceråterfall, inte heller kunde vi konstatera något signifikant samband mellan rökning och prognos för kvinnor behandlade med tamoxifen, strålning eller cytostatika. Däremot fann vi i gruppen som var 50 år eller äldre med östrogenreceptorpositiv bröstcancer som behandlats med aromatashämmare att rökare hade tre gånger ökad risk för återfall jämfört med icke-rökare med samma behandling (justerad hazardkvot [HR] 2,97; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,44–6,13). Rökarna uppvisade dessutom en högre frekvens fjärrmetastaser (justerad HR 4,19; 95KI 1,81–9,72) samt ökad risk att avlida av bröstcancer eller av annan orsak (justerad HR 3,52; 95KI 1,59–7,81).

De bakomliggande mekanismerna är inte kända. Då endast ca 10 procent av rökarna slutade under första året efter operation kunde vi inte utvärdera huruvida rökstopp påverkade prognosen hos aromatashämmarbehandlade patienter. Resultaten måste bekräftas i ett större oberoende material där även effekten av rökstopp utvärderas innan fynden kan ges klinisk relevans. Eftersom få patienter slutade röka visar studien att bröstcancerpatienter som röker behöver mer stöd och uppmuntran för rökavvänjning, då det alltid lönar sig. Om resultaten skulle bekräftas kan rökstatus bli en viktig faktor att ta hänsyn till vid val av endokrin behandling.