Avhandling. I västvärlden växer gruppen människor som uppnår åldern 80 år eller äldre. I vetenskaplig litteratur om stroke har åldersgruppen länge negligerats, något som i takt med den demografiska utvecklingen framstått som allt mer orimligt. Vilka riskfaktorer som leder till stroke i mycket hög ålder är inte klarlagt. Överdödligheten förknippad med att drabbas av depression efter stroke är också oklar i åldersgruppen.

Hälften av 85-åringarna, alla 90-åringar och alla som var 95 år eller äldre i utvalda kommuner i Västerbotten och Österbotten erbjöds att delta i en befolkningsstudie mellan 2000 och 2012. Deltagarna undersöktes under hembesök med hjälp av skattningsskalor för depression, funktionsnivå och nutrition, blodtrycksmätning samt kognitiva och fysiska test. År 2010 skickades även en enkät ut till 65-, 70-, 75- och 80-åringar i alla kommuner i Västerbotten och Österbotten.

Förekomsten av stroke steg med ålder, från 4,7 procent bland 65-åringar och 11,6 procent bland 80-åringar till 21,5 procent bland de som var 85 år eller äldre. Förekomsten av depression var högre bland dem med stroke jämfört med de övriga deltagarna, även justerat för förväxlingsfaktorer.

Stroke var associerad med ökad dödlighet i gruppen som var 85 år eller äldre. De med stroke utan depression hade dödlighet i linje med normalbefolkningen utan stroke eller depression. Förekomsten av samtidig stroke och depression var associerad med högre dödlighet än i normalbefolkningen jämfört med dem med enbart stroke eller enbart depression.

Högt systoliskt (≥ 160 mm Hg) och diastoliskt (≥ 90 mm Hg) blodtryck och förmaksflimmer var oberoende riskfaktorer för att insjukna i stroke bland dem som var 85 år eller äldre. Sambandet mellan blodtryck och strokerisk försvagades inte hos människor med kognitiv eller funktionell nedsättning. Ett visst samband sågs även mellan tidigare stroke, hjärtsvikt, kognitiv nedsättning, näringsbrist, depressiva symtom, låg gånghastighet och att insjukna i stroke.

Sammanfattningsvis så ökar förekomsten av stroke med stigande ålder och är särskilt hög bland mycket gamla människor. Förekomst av och insjuknande i stroke i åldersgruppen är påtagligt höga i norra Sverige. Depression är betydligt vanligare hos mycket gamla människor med stroke. Mycket gamla människor med stroke har särskilt hög dödlighet om de samtidigt är deprimerade, men dödligheten är i linje med normalbefolkningen om de inte är deprimerade. Högt blodtryck samt förmaksflimmer är viktiga och behandlingsbara orsaker till stroke i mycket hög ålder.