Egenreferat. Risken för låg Apgarpoäng (0–6) vid 5 minuters ålder är ökad hos andra barnet till mammor som gått upp i vikt mellan första och andra graviditeten. Även risken för syrebristrelaterad sjuklighet i form av kramper och mekoniumaspiration är högre hos nyfödda till mammor med viktökning mellan graviditeterna. Riskerna ökar med graden av viktuppgång.

Vi har i en tidigare studie visat att dessa risker ökar linjärt med mammans BMI vid graviditetens start [1]. Om förändring av BMI påverkar dessa risker ökar sannolikheten att det föreligger ett orsakssamband. Vi undersökte därför om riskerna påverkades av en förändring i exponering över tid (mammans BMI) [2].

I Medicinska födelseregistret identifierades drygt en halv miljon mammor som fött sitt första och andra barn mellan åren 1992 och 2012. Registret innehåller data på maternella och neonatal karaktäristika, Apgarpoäng samt diagnoser hos mamma och barn.

Risken för Apgarpoäng 0–6 vid 5 minuters ålder, kramper i nyföddhetsperioden och mekoniumaspiration hos det andra barnet beräknades i relation till mammans förändring i BMI mellan första och andra graviditeten.

Efter andra graviditeten hade totalt 2 824 barn låga Apgarpoäng (frekvens: 4,08/1 000), 658 barn kramper (1,23/1 000) och 372 barn mekoniumaspiration (0,70/1 000). Risken för samtliga utfall ökade med mammans BMI i första graviditeten, tid mellan graviditeterna, rökning och ålder vid andra graviditeten. Risken var också ökad hos barn till mammor med fetmarelaterad sjuklighet, som kronisk hypertoni, preeklampsi och diabetes.

Jämfört med barn till mammor med stabilt BMI (±1 BMI-enhet) mellan första och andra graviditeten hade barn till mödrar som ökat 4 BMI-enheter eller mer 33 procents högre risk för låga Apgarpoäng efter att hänsyn tagits till eventuella förväxlingsfaktorer. Motsvarande riskökningar för kramper och mekoniumaspiration var 42 respektive 78 procent.

Riskökningen för kramper var begränsad till barn till mammor med normalt BMI (< 25) vid första graviditeten men som sedan ökat i vikt till sin andra graviditet. Riskerna förklarades inte av fetmarelaterad sjuklighet hos mamman.

Mot bakgrund av den samlade bilden drar vi slutsatsen att strävan efter normalt BMI inför varje graviditet sannolikt minskar risken för låga Apgarpoäng och relaterad sjuklighet hos barnet.