Egenreferat. Effekten av intravenös trombolys med alteplas vid ischemisk stroke på överlevnad har varit omdebatterad. Anledningen har varit att ökad dödlighet noterats under den första veckan.

Kunskapen om långtidseffekten av behandlingen är begränsad. Endast två studier har följt patienter längre än tre månader. I National institute of neurological disorders and stroke rt-PA stroke study, NINDS-studien, (n=624) följdes patienterna upp till 12 månader, och i tidigare publicerade resultat i The third international stroke trial, IST-3, (n= 3 035) skedde uppföljning till 18 månader.

IST-3 är en multinationell, randomiserad, öppen, studie av intranvenös alteplas (0,9 mg/kg, maximal dos 90 mg) kombinerat med standardbehandling jämfört med standardbehandling av ischemisk stroke (med sjukdomsdebut inom 6 timmar). Ett sekundärt utfallsmått med IST-3 var att bedöma den långsiktiga överlevnaden, och vi redoviserar nu resultaten för deltagarna i Storbritannien, Sverige och Norge för överlevnad upp till 3 år. De två grupperna jämfördes med proportionell hazardkvot (HR), justerat för prognostiska variabler.

Vid 3 år hade 47 procent i alteplas-gruppen jämfört med 51 procent i kontrollgruppen avlidit (riskdifferensen 3,6 procent, 95 procents konfidensintervall [KI] -0,8–8,1 procent).

Deltagare som behandlades med alteplas hade signifikant högre risk för att avlida de första 7 dagarna (HR 1,46, 95 procents KI 1,06–2,01) men signifikant lägre risk att avlida under perioden 8 dagar till 36 månader (HR 0,78, 95 procents KI 0,68–0,90). Ingen skillnad sågs vid jämförelse av ålder (över eller under 80 år), allvarlighetsgrad av stroke (under eller över 10 poäng på National institutes of health stroke scale, NIHSS-skalan) samt tidig eller sen behandling (om behandling initierades innan eller efter 3 timmar passerat sedan sjukdomsdebut).

Således sågs en liten, icke-signifikant minskning av mortalitet vid 3 år, med förhöjd risk för död första veckan efter behandling med alteplas men signifikant bättre överlevnad på sikt. Effekten på överlevnad är blygsam, men det bidrar till de viktiga långsiktiga positiva effekter av alteplas på funktionsnivå och livskvalitet. Studien stärker evidensen för intravenös trombolys med alteplas vid ischemisk stroke. Klinikern bör hålla i minnet att patienter kan vara villiga att ta en förhöjd initial risk om det finns en chans till förbättrat utfall.