Egenreferat. Tidigare epidemiologiska studier har inte kunnat påvisa någon ökad förekomst av autoimmun sjukdom efter HPV-vaccination. Ingen av dessa studier har tagit hänsyn till personer med befintlig autoimmun sjukdom före vaccinationstillfället. Eftersom patienter med autoimmun sjukdom löper ökad risk för att drabbas av ytterligare autoimmuna sjukdomar undersökte vi om vaccination med kvadrivalent HPV-vaccin (Gardasil) är associerad med en ökad förekomst av ny autoimmun sjukdom hos flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom.  

I en registerbaserad kohortstudie mellan 2006 och 2012 i Sverige inkluderades alla flickor och kvinnor mellan 10 och 30 år med minst en diagnostiserad autoimmun sjukdom. Vi studerade förekomsten av ny autoimmun sjukdom upp till 180 dagar efter varje HPV-vaccindos och justerade för födelseland samt föräldrarnas födelseland, inkomst och utbildningsnivå. 

Totalt 70 265 flickor och kvinnor hade minst en av de 49 inkluderade autoimmuna sjukdomarna. Av dessa var 16 procent (11 256) vaccinerade med minst en dos HPV-vaccin. Vi fann ingen ökad förekomst av ny autoimmun sjukdom efter vaccinationen, i stället var HPV-vaccination associerad med en statistiskt signifikant minskning av ny autoimmun sjukdom (incidenskvot 0,77, 95 procents konfidensintervall 0,65–0,93). Minskningen beror sannolikt på en skillnad mellan de individer som har valt, respektive inte valt, att låta sig vaccineras snarare än en faktisk biologisk effekt av HPV-vaccinet.

Vi gjorde även ett antal känslighetsanalyser där vi utökade risktiden, justerade för län samt begränsade analysen till de flickor och kvinnor som endast hade en autoimmun sjukdom sedan tidigare. Ingen av dessa analyser förändrade våra resultat.

Sammanfattningsvis så finner vi i vår studie ingen ökad förekomst av ny autoimmun sjukdom efter HPV-vaccination hos svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom.