Egenreferat. Osteoporos är en vanlig diagnos bland äldre. För att hindra utveckling av eller behandla osteoporos rekommenderas bland annat ett dagligt intag av 1 000 till 1 200 mg kalcium. Att få i sig den mängden kalcium genom den vanliga kosten är svårt, och därför är det vanligt med kosttillskott. På senare tid har behandlingen kommit att ifrågasättas.

Inom ramen för de Göteborgsbaserade gerontologiska och geriatriska H70-studierna följdes i fem år i en ny populationsbaserad studie 700 äldre kvinnor utan demens i åldrarna 70 till 92 år. Kvinnorna genomgick bland annat minnestest och test av tankeförmåga i början och i slutet av undersökningsperioden. 447 av deltagarna undersöktes också med datortomografi av hjärnan i början av studien.

Användningen av kalciumtillskott bland deltagarna i studien undersöktes, samt om de diagnostiserades med demens under studiens gång.

Studien visade att de kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade fördubblad risk att utveckla demens jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott. Vid fördjupad analys upptäcktes det att den förhöjda risken bara gällde kvinnor med cerebrovaskulär sjukdom.

Kvinnor med stroke som tog kalciumtillskott hade närmare sju gånger högre risk att utveckla demens än kvinnor med stroke men utan kalciumtillskott (oddskvot [OR] 6,77; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,36–33,75; p = 0,020). För kvinnor med vitsubstansförändringar som tog kalciumtillskott var risken tre gånger högre (OR 2,99; 95KI 1,28–6,96; p = 0,011). För kvinnor utan stroke eller tecken på vitsubstansförändringar vid datortomografi av hjärnan innebar kalciumtillskott ingen förhöjd risk att utveckla demens.

Studien är observationell och det är inte möjligt att fastslå orsakssamband. Studien var också relativt liten, och det går inte att dra generella slutsatser för hela befolkningen. Det behövs fler och större studier för att vidare undersöka sambanden mellan kalciumtillskott och demens.

Kalciumtillskott är viktigt för många kvinnor med osteoporos för att undvika frakturer, men studien visar att läkare noga bör överväga fördelar och nackdelar när patienterna har cerebrovaskulär sjukdom.