Avhandling. Tidigare trodde man att asfyxi var den främsta orsaken till cerebral pares (CP), vilket lett till en ökning av antalet kejsarsnitt världen över. Trots en sexfaldig ökning av antalet kejsarsnitt har dock inte antalet fall av CP ändrats. I dag anses syrebrist förklara cirka tio procent av fallen. Missbildningar, infektioner och asfyxi är de dominerande riskfaktorerna hos fullgångna barn [1].

CP är ett samlingsnamn för en grupp av tillstånd som beror på skada i den omogna hjärnan där kroppens rörelser, balans och kroppshållning är påverkad [2]. Skadan uppstår antingen under fostertiden, under förlossningen eller under de första två åren. CP drabbar ungefär två barn per 1 000 levande födda och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn [2].

CP delas in i tre undergrupper: spastisk, dyskinetisk och ataxisk. Den motoriska funktionsnedsättningens svårighetsgrad varierar mycket. Barn med CP har inte sällan ytterligare funktionsnedsättningar, som exempelvis intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi.

Populationsbaserade fall–kontrollstudier genomfördes med barn födda i fullgången tid under perioden 1983–1994. Sammanlagt studerades 309 barn med CP samt 618 kontroller. Modern, faktorer under graviditeten och under förlossningen samt under de närmaste dagarna efter förlossningen studerades [1].

För alla undergrupper fanns riskfaktorer från alla tidsperioder, förutom för dyskinetisk CP, där endast händelser under tiden för förlossningen visade sig betydelsefulla.

För barn med svår motorisk funktionsnedsättning samt för dem som också har epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning visade sig dålig intrauterin tillväxt, missbildningar och infektioner i nyföddhetsperioden öka risken för skada.

En detaljerad analys av olika infektionsvariabler visade koppling mellan CP hos barn och urinvägsinfektion och pyelonefrit hos gravida. Därtill fanns samband mellan allvarliga infektioner som meningit eller sepsis under barnets första levnadsmånad och CP. Även antibiotikaanvändning under graviditeten sågs förknippad med ökad risk för skada.

Studierna pekar också på att infektionens svårighetsgrad kan ha betydelse för svårighetsgraden av rörelsehindret. Vi hittade en koppling mellan infektion hos den gravida modern och spastisk hemiplegi hos barnet, den typ av CP som drabbar ena sidan av kroppen. CP som drabbar båda sidor, spastisk diplegi eller tetraplegi, sågs däremot kopplad till infektioner hos barnet efter förlossningen. 

Arbetet med att förebygga CP bör vara mulitfaktoriellt och verka förebyggande under såväl graviditeten, förlossningen som under nyföddhetsperioden.