Prevalens av gikt i Västra Götalandsregionen 2012.

Egenreferat. Gikt är den vanligaste reumatiska sjukdomen världen över med en prevalens på 2–4 procent. Det finns dock stora skillnader i förekomst mellan olika delar av världen av etniska, genetiska och kulturella skäl. Det är sålunda av stor vikt med lokala, nationella data avseende giktprevalens.

Hur det förhåller sig i de nordiska länderna har fram tills nu varit helt okänt, då inga studier har utförts. Sedan 50 år tillbaka finns bra förebyggande, uratsänkande behandling mot gikt men flera studier har de senaste åren påvisat otillräcklig användning av denna. Hur gikt behandlas i Sverige har aldrig undersökts tidigare.

I en studie unik i sitt slag beskrivs prevalens och trender i incidens av gikt och dess behandling med uratsänkande läkemedel i Västra Götalandsregionen från 2002 till 2012. Via regionala register har vi undersökt data om alla individer med giktdiagnos och via Läkemedelsregistret länkat dem till uppgifter om uttag av uratsänkande läkemedel.

Gikt är den vanligaste artritsjukdomen i Västra Götalandsregionen och blir allt vanligare. År 2012 var giktprevalensen 1,8 procent i befolkningen 20 år och äldre (Figur). Samma år var incidensen 190 fall per 100 000 personår, och det innebar nästan 50 procents ökning jämfört med år 2005. Gikt behandlas även otillräckligt. Förebyggande behandling med uratsänkande läkemedel användes endast av 42 procent av patienterna i Västra Götalandsregionen som led av gikt år 2012.

Vår studie pekar på en betydligt ökande incidens av gikt under den senaste tioårsperioden. Vi bedömer att resultaten från Västra Götalandsregionen kan generaliseras till Sverige i stort. Sjukdomen är svår och innebär stort lidande för individen. Det finns billig, effektiv förebyggande behandling men endast en minoritet av de giktdrabbade erhåller sådan. Det är viktigt att läkarkåren uppmärksammar mönstret med underbehandling och att omhändertagandet av de drabbade förbättras.