Avhandling. Det är erkänt svårt att omsätta ny kunskap i den praktiska vårdens vardag. Det speglas exempelvis i svenska nationella kvalitetsregister, där det många gånger framgår att variationen är stor och att alla patienter inte får vård enligt bästa praxis eller nationella riktlinjer. Ett sätt att förbättra vården är via systematiska kvalitets- och förbättringsmetoder.

En modell som ofta används vid förbättringsarbete är »genombrottsmodellen« som ursprungligen utvecklats av IHI (Institute of Healthcare Improvement) i Boston. Den bygger på att team från kliniker eller vårdcentraler samlas till ett antal lärandeseminarier om metoder för att arbeta med förbättringar i sin egen verksamhet. Teamen får pröva olika förändringar och mäter och utvärderar resultat på hemmaplan. Modellen används dock med varierande framgång, och det är svårt att veta varför några förbättringsarbeten lyckas och andra inte.

I en avhandling har tre olika kvalitetsförbättringsprogram som använt kvalitetsregister (Riks-HIA, Nationella diabetesregistret och Swediabkids) som stöd studerats. Syftet var att se om och hur kvalitetsregister kan användas kliniskt i förbättringsarbete, men även vilka förutsättningar som krävs för att lyckas i olika typer av verksamheter.

Resultaten visar att ett systematiskt förbättringsarbete med stöd från ett nationellt kvalitetsregister kan öka följsamheten till nationella riktlinjer och bidra till bättre kliniska resultat. Exempelvis visade den tredje studien att alla tolv medverkande barndiabetesteam minskade medel-HbA1c utan negativa konsekvenser i form av ökad frekvens av hypoglykemier. Viktiga framgångsfaktorer var lärandet om och förståelsen av det organisatoriska sammanhanget, strukturen i förbättringsarbetet samt vikten av teamets och chefens engagemang. En intern teamcoach som stöd i förbättringsarbetet var också en viktig faktor för att lyckas. Kvalitetsregister visade sig vara ett bra stöd i förbättringsarbetet, men gott IT-stöd krävs för att resultat ska kunna följas kontinuerligt. Samtidigt bidrar kvalitetsförbättringsprogrammet till ett ökat lärande inom och mellan teamen där utbyte av erfarenheter, idéer och reflektioner kan ske.

Avhandlingen bidrar därmed till kunskapen om hur nationella kvalitetsregister kan användas i systematiskt förbättringsarbete och ger kunskap om vilka faktorer som är viktiga för att lyckas.