Bild: Viyadafotolia/Fotolia/IBL

Egenreferat. Urinläckage drabbar ca 25 till 45 procent av alla kvinnor, och den vanligaste typen är ansträngningsinkontinens. Förstahandsbehandlingen är bäckenbottenträning och livsstilsråd. För att öka tillgängligheten till vård har vi inom ramen för forskningsprojektet »tät.nu« utvecklat ett behandlingsprogram via en app.

I en randomiserad kontrollerad studie deltog 123 kvinnor med urinläckage. Deltagarna lottades till behandling med appen eller till en väntegrupp utan behandling. Appen innehåller information om inkontinens, livsstilsråd, bäckenbottenövningar och funktioner för statistik och påminnelser. Alla deltagare fyllde i en webbenkät och en läckagelista vid studiestart och vid tremånadersuppföljningen. De primära utfallsmåtten var symtomförbättring mätt med de validerade formulären ICIQ-UISF för mängd och besvärsgrad av läckaget samt ICIQ-LUTSqol för sjukdomsspecifik livskvalitet. Sekundära utfallsmått var läckagefrekvens, användning av inkontinensskydd, upplevelse av förbättring samt nöjdhet med behandlingen.

Resultaten visade att kvinnorna i interventionsgruppen förbättrades signifikant både avseende symtom, livskvalitet, antalet läckage, användning av skydd och upplevd förbättring jämfört med väntegruppen. Medelförbättringen i appgruppen var kliniskt relevant med 3,9 poäng (95 procents konfidensintervall [95KI] 3,0–4,7) enligt ICIQ-UISF och 4,8 poäng (95KI 3,4–6,2) enligt ICIQ-LUTSqol.

Vår slutsats är att behandlingsprogrammet förmedlat via app är en effektiv och lättillgänglig behandling vid ansträngningsinkontinens.