Egenreferat. Cancer i tyreoidea är en relativt ovanlig cancertyp. Totalt 157 män och 429 kvinnor diagnostiserades år 2013. Yngre drabbas oftare jämfört med vid andra cancersjukdomar. Av kvinnor var 55 procent och bland män 47 procent under 60 år vid diagnos. Den papillära typen är vanligast och utgör 60–70 procent av all cancer i tyreoidea.

I en nyligen publicerad studie undersöktes incidensen av tyreoideacancer i Norden. Från 2006 till 2013 sågs en signifikant ökning bland kvinnor med 6,16 procent årligen (95 procents konfidensintervall [95KI] 3,94 –8,42 procent) och bland män med 6,84 procent (95KI 3,69–10,08 procent). Enligt det svenska cancerregistret ökade främst den papillära typen. Även där sågs en tydlig brytpunkt från år 2006 för kvinnor med en årlig ökning på 9,58 procent (95KI 5,85–13,44 procent). För män fanns ingen motsvarande brytpunkt. Där var den årliga uppgången för de undersökta åren 1993–2013 3,95 procent (95Kl 2,20–5,73 procent).

Resultaten talar således för en ökning av incidensen av tyreoideacancer i Norden. Orsaker till ökningen av främst den papillära, strålningskänsliga typen har uppgetts kunna vara ökad screening, bifynd vid andra röntgenundersökningar, radioaktiv strålning som efter kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima, ökad användning av DT och PET-DT inom sjukvården samt tandröntgen. Flera studier visar tillsammans på en internationell trend med ökande incidens av främst den papillära typen.

Studiedesignen begränsar möjligheten att dra slutsatser om orsakssamband. Något som borde undersökas vidare är radiofrekvent strålning, som har visats kunna påverka hormonproduktion och celler i tyreoidea. Radiofrekvent strålning klassades 2011 som möjligen cancerframkallande, enligt klass 2B, av IARC (International Agency for Research on Cancer) vid WHO.