Det neoadjuvanta strålfältet inkluderar ofta magsäcken vid esofaguscancer. Foto: Fredrik Klevebro

Avhandling. Det är sedan tidigare visat att neoadjuvant behandling ökar överlevnaden vid cancer i matstrupen eller övre magmunnen jämfört med enbart kirurgi, men det är inte klarlagt vilket alternativ som totalt sett ger bäst utfall. I en nyligen framlagd avhandling undersöktes effekterna av neoadjuvant cytostatikabehandling och kombination av cytostatika och strålbehandling vid cancer i esofagus eller övre magmunnen.

En multicenterstudie i Sverige och Norge genomfördes mellan 2006 och 2013, och 181 patienter randomiserades till neoadjuvant cytostatikabehandling eller kombinationsbehandling före operation. Resultaten visade ingen skillnad i typ eller frekvens av komplikationer, men däremot var komplikationerna efter kombinationsbehandling allvarligare, och flerfaldigt fler patienter dog av komplikationer under det första uppföljningsåret. Kombinationsbehandling gav ökad tumörregression, ökad radikal resektionsfrekvens samt minskad risk för lymfkörtelmetastaser. Det fanns dock ingen skillnad i överlevnad mellan grupperna.

I en populationsbaserad kohortstudie analyserade vi effekterna av neoadjuvant behandling i Nationella registret för esofagus- och ventrikelcancer. Vi inkluderade samtliga 1 020 patienter som opererats med kurativ intention 2006 till 2014. Efter kombinationsbehandling påvisades signifikant ökad risk att avlida inom 90 dagar jämfört med efter enbart kirurgi. Båda typer av neoadjuvant behandling ökade överlevnaden för patienter med skivepitelcancer. Avseende adenokarcinom sågs ingen överlevnadsvinst, men i en subgrupp med patienter helt utan samsjuklighet fanns en stark trend mot ökad överlevnad. Troligen har resultaten från randomiserade studier tillämpats för brett när även multisjuka patienter med låg funktionsstatus förbehandlats.

Vi genomförde även en retrospektiv kohortstudie av patienter som genomgått kurativt syftande esofagusresektion med halsanastomos. Studien visar att den del av magsäcken som används för rekonstruktion ofta bestrålades och att kombinationsbehandling ökade risken för allvarliga komplikationer.

Sammanfattningsvis visar denna avhandling att neoadjuvant behandling leder till ökad överlevnad för patienter med skivepitelcancer men troligen till priset av ökade risker i samband med operation. För adenokarcinom sågs inte överlevnadsvinsten av neoadjuvant behandling. Förhoppningsvis kommer pågående studier att inom ett par år ge mer detaljkunskap om vilka faktorer som ska styra individualiserad behandling för patienter med matstrupscancer.