Mätningar av vitala parametrar görs i dag i stor omfattning, framför allt för att kunna övervaka patienten under pågående sjukhusvård. Huruvida avvikande värden även kan användas för att förutsäga död eller återinläggning efter utskrivning är inte på samma vis klarlagt.

Denna fråga analyserades i en observationsstudie från 6 sjukhus i Texas, USA. Värden på vitala parametrar de sista 24 timmarna före utskrivning hos 32 865 patienter samlades in och jämfördes med risken för död eller akut återinläggning inom 30 dagar. Alla patienter var över 18 år och utskrivna från internmedicinska kliniker; alla diagnoser inkluderades. Patienter som avled under vårdtiden, överfördes till annat akutsjukhus eller skrevs ut till hospice exkluderades. Som avvikande värde definierades kroppstemperatur över 37,8 °C, hjärtfrekvens över 100/minut, andningsfrekvens över 24/minut, systoliskt blodtryck under 90 mm Hg och syrgasmättnad under 90 procent. Primärt utfallsmått var antingen död eller icke-planerad återinläggning inom 30 dagar, sekundära utfallsmått endera av de bägge.

Närmare 1 av 5 patienter (n = 6 127) hade något avvikande värde under 24 timmar före utskrivning. Inom 30 dagar hade 4 484 patienter avlidit eller återinlagts. 12,8 procent av dem som skrevs ut utan någon avvikelse avled eller återinlades, jämfört med 16,9 procent för dem med ett avvikande värde, 21,2 procent för dem med två och 26,0 procent för dem med tre eller fler avvikande värden. Dessa skillnader kvarstod efter justering för demografiska och kliniska faktorer samt sjukvårdsutnyttjande det senaste året.

Författarna drar slutsatsen att avvikande värden på vitala parametrar inom 24 timmar före utskrivning är förhållandevis vanliga och kan användas för att värdera risk vid utskrivning. Ett eller flera avvikande värden var associerat med ökad risk för död eller akut återinläggning inom 30 dagar.