Avhandling. Njur- och njurtransplantatbiopsier utförs för att ställa diagnoser och kontrollera terapieffekter. Metoden introducerades 1944 av Nils Alwall i Lund, som även uppfann den första kliniskt användbara dialysmaskinen. Trots att det har blivit säkrare att utföra sådana biopsier finns det fortfarande risker för allvarliga komplikationer.

Ett svenskt register över njur- och njurtransplantatbiopsikomplikationer för att utforska riskfaktorer och biopsikomplikationer har byggts upp sedan 2006 med start på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Sedan har alla sjukhus i Västsverige samt Norrlands universitetssjukhus i Umeå bidragit med data till registret.

I en ny avhandling undersöks risker och komplikationer med njur- och njurtransplantatbiopsier. Syftet var att identifiera och kartlägga komplikationer och riskfaktorer för utveckling av biopsikomplikationer och att kunna överföra resultaten till den kliniska vardagen och på så sätt förbättra patientsäkerheten.

En undersökning gjordes av 1 299 biopsier i 1 039 nativa och 260 transplanterade njurar hos 1 178 patienter utförda i Sverige. Av patienterna var 456 kvinnor och 722 män. Medianålder var 55 år (16–90 år).

Undersökningen visade att ålder under 45 år, BMI under 26, kvinnligt kön samt IgA-nefrit leder till högre risk att utveckla allvarliga biopsirelaterade komplikationer. Generellt sågs komplikationer hos 8,8 procent av dem med nativa njurar (allvarliga 6,7 procent respektive mindre allvarliga 2,1 procent) och hos 6,5 procent av transplanterade patienter (allvarliga 3,8 procent respektive mindre allvarliga 2,7 procent). Inga dödsfall rapporterades.

Hos kvinnor var biopsi från höger njure i högre utsträckning associerad med komplikationer. Även biopsinål med mindre diameter (18G jämfört med 16G) var associerad med högre komplikationsrisk. Njurfunktionen generellt påverkade inte risken för komplikationer.

Patienter som är i riskzonen för allvarliga komplikationer vid njurtransplantatbiopsi kan identifieras genom ett förhöjt så kallat resistivt index (RI ≥0,8), ett radiologiskt mått på motstånd och blodflöde som skattas med hjälp av ultraljud.

Slutsatsen är att faktorer som yngre ålder, kvinnligt kön, lägre BMI och förhöjt RI kan vara relevanta vid bedömning av risk för komplikationer när det föreligger behov av njurbiopsi.