Bild: Sebastian Kaulitzki/Fotolia/IBL

Egenreferat. Ultraljudsscreening för abdominellt aortaaneurysm (AAA) hos 65-åriga män reducerar både AAA-relaterad och totalmortalitet. Screeningen bedöms som kostnadseffektiv och utförs nu av alla svenska sjukvårdshuvudmän. Förutsättningarna har dock förändrats jämfört med när tidigare analyser genomförts. Framför allt har AAA-incidensen minskat från tidigare 4 procent till nu 1,5–2 procent, vilket lett till att screeningen ifrågasatts. 

Vid vår enhet har dessutom endovaskulär operationsmetodik, EVAR (endovascular aortic repair), blivit den dominerande och alla män med små aneurysm upptäckta via screening har erbjudits farmakologisk sekundärprevention med ASA, statiner och blodtrycksreglering.

I en aktuell studie har det utvärderats om screening under dessa förutsättningar är kostnadseffektiv. En Markovmodell med 11 olika hälsotillstånd användes för att utvärdera kostnadseffektivitet. Bakgrundsdata avseende rupturrisk, kostnader och data relaterade till kirurgiska ingrepp inhämtades i första hand från kärlcentrum, i andra hand från Swedvasc-registret och i sista hand från litteraturen. Hörsamheten till screening var 78,3 procent och AAA-prevalensen 1,8 procent.

Tilläggskostnaden för AAA-screening motsvarade 1 620 kronor per person och år. Hälsovinsten per individ i den screenade gruppen var 0,011 extra kvalitetsjusterade levnadsår (QALY), motsvarande en inkrementell kostnadseffektivitetskvot (ICER) om 150 617 kronor per QALY. Vid en uppskattad 10-procentig minskning av dödligheten genom tillägg av farmakologisk sekundärprevention blev tilläggskostnaden för screening 1 678 kronor per person och år och hälsovinsten per individ i den screenade gruppen 0,013 extra QALY, motsvarande en ICER på 133 472 SEK per QALY.

Under nya förutsättningar med exempelvis lägre prevalens, EVAR-behandling och farmakologisk sekundärprevention är ultraljudsscreening för AAA hos 65-åriga män fortsatt kostnadseffektiv, enligt riktlinjer från både Socialstyrelsen och brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE).