Tillägg av PCSK9-hämmaren evolocumab minskade plackvolymen i hjärtats kranskärl ytterligare hos patienter med kranskärlssjukdom som även behandlades med statiner. Det visar en studie i JAMA.

Kranskärlssjukdom behandlas med blodfettssänkande statiner, men många patienter får otillräcklig effekt av behandlingen. I den aktuella studien har man undersökt huruvida tilläggsbehandling med den monoklonala antikroppen evolocumab påverkar plackbildningen i kranskärlen. Evolocumab är sedan tidigare godkänd i EU för behandling av höga kolesterolvärden hos vuxna personer som inte får tillräcklig effekt av statiner eller som inte tål statiner.

Den dubbelblindade fas III-studien inkluderade 968 patienter med angiografiverifierad kranskärlssjukdom. De randomiserades till subkutana injektioner med evolocumab (420 mg) eller placebo månadsvis som tillägg till statinbehandling. Det primära effektmåttet var procentuell förändring av plackvolym efter 78 veckor mätt med intravaskulärt ultraljud. I studien analyserades även total plackvolym och andelen patienter som uppvisade tillbakabildning av plack.

Plackvolymen ökade med 0,05 procent hos patienter som fått placebo och minskade med 0,95 procent hos patienter som fått evolocumab. Skillnaden mellan grupperna var därmed -1,0 procent (95 procents konfidensintervall -1,8 till -0,64 procent, P<0,001). Störst effekt sågs hos patienter som från början hade ett LDL-kolesterolvärde lägre än 1,8 mmol/l, vilket är målvärdet i nuvarande behandlingsriktlinjer.

En procentuell volymminskning uppmättes hos 64,3 procent av patienterna som fått evolocumab jämfört med 47,3 procent i kontrollgruppen. Patienter som behandlades med evolocumab fick också en signifikant minskning av den totala plackvolymen med 5,8 mm3 jämfört med 0,9 mm3 i kontrollgruppen. Evolocumab tolererades väl och ökade inte risken för neurokognitiva händelser.

Författarna påpekar att studien är relativt liten och att säkerheten behöver utvärderas ytterligare. Hur evolocumab påverkar överlevnad och risken att drabbas av kardiovaskulära händelser är heller inte fastställt. Resultat från en pågående studie med 27 500 deltagare väntas 2017.

Studien finansierades av läkemedelsbolaget Amgen som marknadsför evolocumab. 1 november 2016 meddelade konkurrenten Pfizer att de avbryter utvecklingen av PCSK9-hämmaren bococizumab efter att fas III-studier visat att effekten avtar med tiden. Läkemedlets värde bedömdes därför som begränsat.

PCSK9 är ett enzym som binder till LDL-receptorn på leverns yta och leder till att receptorn bryts ner. När PCSK9 hämmas ökar antalet LDL-receptorer i levern som kan avlägsna LDL från blodet, vilket leder till att LDL-nivåerna sänks.

Förväntningarna på PCSK9-hämmare som ny kolesterolsänkande behandling har varit höga under senare år. PCSK9-hämmare är dock oerhört mycket dyrare än statiner eftersom monoklonala antikroppar är dyra att tillverka.