Konventionell cerebral angiografi med selektiv injektion i höger a carotis interna före och efter trombektomi. Den vänstra bilden visar en ocklusion av a cerebri media före trombektomi och den högra bilden visar komplett rekanalisering efter utförd trombektomi. Patienten hade vänstersidig hemiplegi och sluddrigt tal men återhämtade sig helt efter behandlingen.

Avhandling. Ischemisk stroke drabbar drygt 20 000 personer per år i Sverige. I många fall är orsaken ocklusion av ett litet kärl, och intravenös trombolys kan ha god effekt. I fall med måttlig till svår stroke med ocklusion av ett större kärl kan mekanisk trombektomi vara en mer effektiv behandlingsmetod. I en aktuell avhandling studeras utfall vid och förutsättningar för mekanisk trombektomi i Sverige. 

En studie av 240 patienter som genomgick trombektomi på Karolinska universitetssjukhuset under åren 2005–2011 visar att behandlingen är både effektiv och säker. Varken behandling med intravenös trombolys före trombektomin eller hög ålder ökade risken för symtomatisk intrakraniell blödning. För patienter med ocklusion i främre cirkulationen var effekten god även för patienter över 80 år. Om inga neurologiska symtom förelåg före insjuknandet var utfallet detsamma som för patienter mellan 50 och 79 år. Däremot gick det signifikant bättre för dem som var yngre än 50 år. Ingen indikation på sämre resultat sågs för patienter med okänd insjuknandetid (wake-up stroke).

Patienter med basilaristrombos under perioden september 2005–november 2010 undersöktes i en separat uppföljning. Resultatet är tydligt bättre än i tidigare publicerade studier gällande behandling med intravenös trombolys eller intraarteriell trombolys, både avseende revaskularisering och funktionellt oberoende.

En metaanalys av de stora randomiserade studier som utförts nyligen visade att endovaskulär behandling i kombination med intravenös trombolys tydligt ökade andelen som blev funktionellt oberoende jämfört med behandling med enbart intravenös trombolys, med 19 procentenheters absolut riskreduktion.

En uppskattning av det framtida behovet av trombektomi i Sverige har utförts genom jämförelse med det nationella registret Riks-Stroke. Om alla patienter med stroke hade selekterats enligt rutinen på Karolinska universitetssjukhuset (som är lik de riktlinjer som förordas av både europeiska och amerikanska expertorganisationer) hade antalet trombektomier år 2013 kunnat vara fem gånger högre, ca 1 250 jämfört med 232.

Sammanfattningsvis visas att mekanisk trombektomi är en säker behandlingsmetod som ökar chansen till funktionellt oberoende för patienter med medelsvår till svår stroke. En ökning i efterfrågan av behandlingsmetoden är att förvänta. Den stora utmaningen är att implementera tekniken i klinisk praxis och förmå erbjuda den till patienter i hela Sverige, inte bara dem som bor nära universitetssjukhusen.