Egenreferat. Mykotiska aortaaneurysm (MAA) orsakas av en bakteriell infektion i aortaväggen med efterföljande nedbrytning av denna och aneurysmutveckling. Aneurysmen utvecklas snabbt och är rupturbenägna. Sjukdomen är ovanlig och prognosen dålig, eftersom patienterna förutom ett hotande aneurysm ofta har nedsatt immunförsvar och pågående sepsis.

Öppen kirurgi har traditionellt varit standardbehandling. Endovaskulär behandling (EVAR) av mykotiska aortaaneurysm har rapporterats med goda resultat, bland annat inom ramen för en europeisk retrospektiv multicenterstudie [1]. EVAR vid mykotiska aortaaneurysm har dock varit ifrågasatt, då det innebär insättning av främmande material i ett infekterat fält med risk för sena infektionsrelaterade komplikationer. Inga jämförande data har funnits mellan öppen kirurgi och EVAR.

I en unik nationell studie insamlades data kring samtliga patienter som behandlats för mykotiska abdominella aortanaeurysm (MAAA) under åren 1994–2014 i Sverige [2]. Studien genomfördes med hjälp av det svenska kärlregistret Swedvasc och inkluderade patienter behandlade vid 27 centrum i landet.

Det är den internationellt hittills största kohortstudien av patienter med mykotiska abdominella aortanaeurysm (n = 132; 0,6 procent av alla opererade abdominella aortanaeurysm i Sverige). Medelåldern var 70 år, 70 procent var män, 40 procent var immunsupprimerade och hos 38 procent fanns rupturer. Från 2001 var EVAR vanligare än öppen kirurgi (andelen EVAR var 1994–2000 0 procent, 2001–2007 58 procent och 2008–2014 60 procent). Öppen kirurgi utfördes på 62 patienter (47 procent) och EVAR på 70 patienter (53 procent). Det förelåg inga skillnader mellan behandlingsgrupperna avseende andel rupturer, suprarenala aneurysm eller bakteriologi. 

Överlevnaden vid 3 månader efter operation var lägre för patienter behandlade med öppen kirurgi jämfört med EVAR (74 mot 96 procent; P < 0,001) med en liknande trend vid 1 år (73 mot 84 procent; P = 0,054). En riskjusterad analys bekräftade den tidiga överlevnadsskillnaden mellan kohorterna. På lång sikt fanns ingen skillnad mellan grupperna avseende överlevnad (vid 5 år 60 mot 58 procent; P = 0,771) eller förekomst av infektionsrelaterad komplikation (18 mot 24 procent, P = 0,439).

Studien visar på ett paradigmskifte i behandlingen av mykotiska abdominella aortaaneurysm i Sverige, där EVAR nu är den mest använda operationstekniken. Endovaskulär behandling resulterar i bättre överlevnad på kort sikt, utan långsiktiga nackdelar. Resultaten understryker värdet av valida nationella register för studier av ovanliga sjukdomstillstånd.