Egenreferat. Rupturerat bukaortaaneurysm (rBAA) är ett livshotande tillstånd ofta förenat med stora blodförluster och behov av massiv transfusion. Transfusionsbehov och -strategier är dåligt studerade hos denna patientgrupp. Enligt det nationella vårdprogrammet »Hemostas vid allvarlig blödning« (www.ssth.se) bör kvoten 2–4:4:1 mellan plasma, röda blodkroppar och trombocyter eftersträvas vid allvarlig blödning.

Vi undersökte blodtransfusioner och resultat vid rBAA hos 369 patienter (80 procent män) som genomgått endovaskulär behandling (EVAR) (n = 173) eller öppen kirurgi (n = 196) mellan 2008 och 2013 på Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset eller Skånes universitetssjukhus. Tidsaspekter och förhållandet mellan antal enheter av röda blodkroppar, plasma och trombocyter som getts under dygnet efter första transfusion studerades.

Studien var registerbaserad och tog utgångspunkt i Svenska kärlregistret (Swedvasc), de lokala transfusionsregistren samt journaler. De två vanligaste definitionerna på massiv transfusion användes (≥ 10 enheter erytrocyter per dygn eller ≥ 4 enheter erytrocyter per timme).

Vi såg att patienter behandlade med EVAR krävde mindre transfusionsmängd än öppet opererade patienter. Mediantransfusion av röda blodkroppar för EVAR var 8 enheter (interkvartilavstånd 4–14) och för öppen opereration 14 enheter (interkvartilavstånd 8–28). Majoriteten patienter (71 procent; n = 261) behövde massiv transfusion.

Massivt transfunderade EVAR-patienter (55 procent; n = 96) behövde mindre transfusion än öppet opererade (84 procent; n = 165). Mediankvoten mellan plasma och röda blodkroppar bland patienter med massiv transfusion skiljde sig signifikant mellan grupperna (0,59 vid EVAR mot 0,84 vid öppen kirurgi; P < 0,001). Motsvarande ratio för trombocyter och röda blodkroppar var också signifikant olika (0 vid EVAR mot 0,12 vid öppen kirurgi; P < 0,001). Patienter med EVAR i behov av massiv transfusion transfunderades alltså i genomsnitt med lägre kvoter mellan plasma och röda blodkroppar samt trombocyter och röda blodkroppar jämfört med motsvarande öppet opererade patienter.

Hos patienter som var öppet opererade var en kvot nära 1 för plasma och röda blodkroppar associerad med bättre överlevnad 30 dagar efter operation (P = 0,003). Mediankvoten mellan trombocyter och röda blodkroppar var högre i den senare delen av studieperioden (P < 0,001; mediantest). Dygnskvoten mellan röda blodkroppar och trombocyter ökade således under studieperioden.

Tydliga och väletablerade vårdprogram för massiv transfusion är av stort värde och skulle underlätta behandlingsval och eventuellt förbättra behandlingsresultat. För att komma närmare den mest optimala transfusionsstrategin för patienter med rBAA behövs ytterligare studier.