Avhandling. Förmaksflimmer leder till en nästan femfaldigt ökad risk för stroke, en risk som kan minskas med två tredjedelar med antikoagulationsbehandling. I en metaanalys har acetylsalicylsyra (ASA) visats reducera strokerisken med ca 20 procent. Strokerisken i samband med elkonvertering av förmaksflimmer samt efter lungvensablation är ännu inte fullständigt kartlagd.

I en ny avhandling användes sex olika nationella kvalitetsregister för att studera risk för stroke och effekt av antitrombotisk läkemedelsbehandling för patienter med förmaksflimmer.

I en studie inkluderades 115 185 patienter med förmaksflimmer identifierade i Patientregistret, av vilka 58 671 behandlades med ASA och 56 514 var utan antitrombotisk läkemedelsbehandling. Resultaten visade att ASA inte hade någon strokeförebyggande effekt hos patienter med förmaksflimmer och kvarstod efter olika statistiska justeringar för bakgrundsfaktorer och med benägenhetspoäng (propensity score) för att minska urvalspåverkan.

Strokerisk under 30 dagar efter elkonvertering av förmaksflimmer undersöktes hos patienter med (n = 10 722) respektive utan (n = 12 152) förbehandling med warfarin. I gruppen med ökad strokerisk (CHA2DS2-VASc ≥ 2) var tromboemboliska komplikationer vanligare i gruppen utan förbehandling med warfarin, utan någon skillnad i risk för allvarliga blödningar. Med benägenhetspoäng var oddskvot för tromboemboliska komplikationer 2,51 (95 procents konfidensintervall 1,69–3,75) för patienter utan förbehandling med warfarin.

Patienter som genomgår lungvensablation undersöktes avseende risk för stroke efter ingreppet. Medeluppföljningstiden var 2,6 år och 1 585 patienter inkluderade. Hos patienter med CHA2DS2-VASc ≥ 2 var incidensen ischemisk stroke 1,60 procent per år om antikoagulationsbehandlingen avslutats jämfört med 0,34 procent per år för patienter som kvarstått på antikoagulation (P = 0,046). Tidigare ischemisk stroke var den enda prediktorn för en ny ischemisk stroke efter lungvensablation.

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke (CHA2DS2-VASc ≥2) bör behandlas med oral antikoagulation även inför elkonvertering och efter lungvensablation. ASA bör inte användas som strokeprevention för patienter med förmaksflimmer.