Egenreferat. Det är välkänt att hälsosam livsstil minskar risken för de flesta hjärt–kärlrelaterade sjukdomar. Det är dock mindre känt hur mycket individer med hög genetisk risk för hjärt–kärlsjukdom kan påverka sin risk att drabbas genom hälsosamt leverne.

I en ny stor studie kunde vi visa att en hälsosam livsstil kan kopplas till en halverad risk för kranskärlssjukdom oberoende av individens bakomliggande genetiska risk. Vi analyserade genetiska och kliniska data från mer än 55 000 deltagare i fyra storskaliga studier, av vilka tre är prospektiva kohortstudier där deltagarna följts i upp till 20 års tid. I den fjärde studien utvärderades bland annat aterosklerotisk plackbildning i kransartärerna när deltagarna gick med i studien. Deltagarna grupperades utifrån genetisk risk för hjärtsjukdom baserad på individuell analys av 50 olika genvarianter som i tidigare studier kopplats till ökad hjärtinfarktrisk. En hälsosam livsstil definierades som minst tre av följande kriterier: icke-rökare, BMI under 30, fysisk aktivitet minst en gång i veckan och hälsosam kost.

I de tre prospektiva studierna undersöktes hur deltagarnas genetiska risk och livsstil var associerade med incidens av hjärtinfarkt, revaskulariseringsingrepp eller plötslig hjärtdöd. Den relativa risken var 91 procent högre hos deltagare med hög genetisk risk jämfört med dem med låg genetisk risk (riskkvot [RR] 1,91; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,75–2,09). Hos deltagare med hög genetisk risk var en hälsosam livsstil kopplad till 46 procent lägre relativ risk för kranskärlssjukdom jämfört med en ohälsosam livsstil (RR 0,54; 95KI 0,47–0,63). Det motsvarade i högriskgruppen en minskning i standardiserad 10-årig incidens från 10,7 proccent för en ohälsosam livsstil till 5,1 procent, från 4,6 till 2,0 procent och från 8,2 till 5,3 procent i respektive kohort (Figur 1). Därtill sågs att hälsosam livsstil även var associerad med signifikant mindre åderförkalkning inom varje genetisk riskgrupp. Alla samband kvarstod vid justering för etablerade riskfaktorer.

Många ser genetisk risk som ett oundvikligt öde, men för hjärt–kärlsjukdom verkar så inte vara fallet. I studien ses tydligt att även den som har hög genetisk risk med livsstilsförändringar kan minska risken till i princip motsvarande nivå som för personer med låg genetisk risk.