Avhandling. Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tjocktarmen och ger upphov till inflammation i tjocktarmens slemhinna. De vanligaste symtomen vid ulcerös kolit är blodiga, slemmiga diarréer. IBS (irritable bowel syndrome) karakteriseras av återkommande smärta eller obehag i magen relaterat till avvikande tarmtömningsvanor utan att någon tarmsjukdom påvisas med kliniska rutinundersökningar. Mellan aktiva sjukdomsperioder kan patienter med ulcerös kolit vara helt symtomfria men en del patienter uppvisar, trots avsaknad av inflammatorisk sjukdomsaktivitet i tarmen, svårvärderade mag–tarmsymtom som liknar dem vid IBS, vilket utgör ett kliniskt dilemma. Kraftig trötthet är också ett vanligt förekommande symtom hos patienter med ulcerös kolit. Orsakerna till kraftig trötthet och IBS-lika symtom hos patienter med ulcerös kolit är inte fullständigt klarlagda.

I en ny avhandling undersöktes två grupper av patienter med ulcerös kolit. Dels följdes 98 patienter med nydebuterad ulcerös kolit med årliga kontroller under 3 år, dels följdes 298 patienter med ulcerös kolit som undersöktes i samband med ett mottagningsbesök. Resultaten visar att IBS-liknande symtom vid inaktiv sjukdom var vanligt förekommande (18 procent), dock inte så vanligt som tidigare studier rapporterat (25–46 procent). Orsaken bedömdes vara att alla patienterna undersöktes med fekalt kalprotektin och endoskopi för att utesluta synlig inflammation i tjocktarmen. Patienter som trots normal tarmslemhinna upplevde IBS-lika symtom mådde sämre psykiskt, hade högre nivåer av stress och ökad systemisk immunologisk aktivitet (IL [interleukin]-1β, IL-6, IL-8, IL-10 och IL-13 i serum). Dessa patienter hade dock inte tecken på låggradig inflammation i tarmslemhinnan, uppmätt med fekalt kalprotektin, jämfört med de patienter som inte upplevde IBS-lika symtom.

Kraftig trötthet rapporterades hos 40 procent av patienterna i den andra studiegruppen (26 procent av patienterna med inaktiv sjukdom). Oberoende riskfaktorer för kraftig trötthet var psykisk ohälsa, järnbrist, inflammatorisk sjukdomsaktivitet och kvinnligt kön. Kraftig trötthet och IBS-lika symtom var associerade med lägre livskvalitet.

Sammanfattningsvis visar resultaten i avhandlingen att IBS-lika symtom och kraftig trötthet är vanligt förekommande hos patienter med ulcerös kolit. Dessa symtom bör utredas noggrant för att identifiera underliggande behandlingsbara faktorer. Framtida studier behövs för att fastställa huruvida specifika behandlingar vid IBS-lika symtom och trötthet hos patienter med ulcerös kolit kan påverka dessa symtom gynnsamt.