Egenreferat. Pokémon Go, ett spel för smarttelefoner, har blivit nedladdat över 500 miljoner gånger sedan det släpptes under sommaren 2016. Eftersom Pokémon Go uppmuntrar spelaren att promenera har det i många medier påståtts att spelet har positiva effekter på folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet. Vi undersökte därför sambandet mellan spelet och fysisk aktivitet bland unga vuxna i USA. Resultaten publicerades nyligen i BMJ:s julnummer [1].

Genom en webbenkät rekryterade vi 1 182 studiedeltagare mellan 18 och 35 år i USA som använde en smarttelefon från iphone 6-serien. Fysisk aktivitet före och efter installation av Pokémon Go togs från stegmätarapplikationen i telefonen. Knappt hälften av studiedeltagarna spelade Pokémon Go. Jämfört med dem som inte spelade tog Pokémon Go-spelare i snitt 955 extra steg per dag under den första veckan efter installation av spelet. Detta motsvarar 11 minuters extra fysisk aktivitet (givet steglängd på 0,8 m och hastighet på 4 km/timme), vilket är ungefär hälften av WHO:s rekommenderade minimum på 150 minuter/vecka. 

Sambandets storlek minskade gradvis under följande veckor och efter 6 veckor hade antalet dagliga steg gått tillbaka till nivåerna före installation av spelet. Då steg bara kunde mätas när studiedeltagarna bar på sin iPhone kan effekten ha överskattats.

Det kan spekuleras om att sambanden ser annorlunda ut bland barn och ungdomar och att Pokémon Go når grupper som inte tilltalas av mer etablerade former av fysisk aktivitet, exempelvis individer med ett starkt intresse för datorer. På bred populationsnivå bland unga vuxna i USA tyder dock våra resultat på endast en måttlig effekt av Pokémon Go på fysisk aktivitet. Det är rimligt att skruva ner förväntningarna på spelets folkhälsoeffekter.