Avhandling. Fragilitetsfrakturer till följd av benskörhet tillhör folksjukdomarna och bidrar till såväl sjuklighet som död. Studier visar att tillståndet är underdiagnostiserat och underbehandlat. Ett viktigt verktyg för att leda tankarna mot diagnosen är riskfaktorer.

I en ny avhandling undersöktes riskfaktorer för frakturer hos medelålders kvinnor tillsammans med hur kvinnor svarade på en enkät om riskfaktorer för frakturer.

I två studier undersöktes risk för fraktur hos 3 363 respektive 6 416 postmenopausala kvinnor. Låga nivåer av könshormonet androstendion samt låg kvot mellan androstendion och könshormonbindande globulin (SHBG) vid studiens start var kopplade till en ökad risk för fraktur under uppföljningen. Däremot visade sig inte östrogennivån vid studiestart påverka risken för benbrott. Kvinnor som efter 40 års ålder hade haft ett benbrott löpte ökad risk för ytterligare frakturer. Användning av protonpumpshämmare var också associerad med en ökad risk för benbrott (hazardkvot 2,53; 95 procents konfidensintervall 1,28–4,99).

Exponering för höga doser av kadmium har visat sig vara en riskfaktor för osteoporos och frakturer. I dag är exponering för kadmium kopplad till rökning och intag via kosten. Långvarig exponering för kadmium har i vissa studier visat påverkan på skelett, och frakturrisken har visats vara ökad. Vi analyserade kadmium i blod från 2 927 medelålders kvinnor men kunde inte se någon ökad risk för fraktur. Dock var risken för död förhöjd bland kvinnor med de högsta värdena för kadmium jämfört med dem med de lägsta värdena. Riskökningen kvarstod efter justering för rökning.

För att identifiera individer med osteoporos innan en fraktur skett finns det flera olika riskbedömningsprogram. Ett av dessa, det webbaserade frågeformuläret FRAX med stor spridning i Sverige, erbjöds 3 000 medelålders kvinnor i åldern 55–64 år. Frågeformuläret erbjöds i samband med rutinmammografi, via post eller via internet. Totalt svarade drygt 40 procent av kvinnorna på enkäten. Mest positiva till att delta i studien var kvinnor i mammografigruppen, men flest antal svar kom i den grupp av kvinnor som fick frågeformuläret direkt hem i brevlådan.

En kvinna med risk för benskörhetsrelaterad fraktur inom 10 år ≥ 15 procent enligt FRAX bör enligt Socialstyrelsen utredas ytterligare. Detta gällde 27 procent av kvinnorna i studien. Uppföljning och ytterligare utredning kommer erbjudas dessa kvinnor.