Egenreferat. Av arbetande svenskar har 23 procent arbetstider som innefattar skiftarbete. Kortsiktigt medför skiftarbete, och speciellt nattarbete, sömnbrist och påtaglig trötthet. Litteraturen visar att skiftarbete ökar risken att drabbas av trafikolyckor och arbetsskador och långsiktigt även för att utveckla sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Att störd sömn har liknande konsekvenser för säkerhet och hälsa som skiftarbete tyder på att det är en trolig orsaksmekanism för hur skiftarbete ökar risken för hälsoproblem och olyckor.

I en nyligen publicerad översiktsartikel sammanfattas kunskapsläget gällande hur skiftarbete påverkar hälsa och olycksrisk samt vilken betydelse sömnstörningar har i dessa samband.

Studien är baserad på 38 metaanalyser och 24 systematiska översikter. Sammantaget fanns stöd för att skiftarbete ökar risken att drabbas av hjärt–kärlsjukdom, stroke, typ 2-diabetes, övervikt och vissa cancerformer (främst bröstcancer). Riskökningen är dock måttlig: en metaanalys för hjärt–kärlsjukdom visade en överrisk på 23 procent (95 procents konfidensintervall 1,15–1,31). Riskerna är främst relaterade till nattarbete, och studier av bröstcancer visar att det krävs lång exponering, minst 20 år, för att påvisa en säkerställd riskökning. I artiklar ifrågasätts också sambanden mellan nattarbete och cancer respektive hjärt–kärlsjukdom. Huvudorsaken är att många undersökningar inte funnit något statistiskt säkerställt samband mellan skift- och nattarbete och ovan nämnda sjukdomar.

Sund livsstil och schemaläggning som tillåter regelbunden återhämtning kan minska hälsoriskerna med skiftarbete. Det är främst viktigt att undvika många arbetspass i följd och för korta viloperioder (mindre än 11 timmar) mellan arbetspassen. Screening och behandling av sömnstörningar hos skiftarbetare är en bra metod att stödja personer med störst risk att drabbas av olyckor och otillräcklig sömn.

Rekommendationer gällande livsstil handlar exempelvis om kostråd, i synnerhet att undvika att äta på natten. Det handlar även om att exponeras för dagsljus för att undvika dygnsrytmstörningar samt fysisk aktivitet för att motverka metabola störningar. Råd om sömnvanor gäller främst att ta tupplurar före nattarbete och att prioritera återhämtning och sömn efter besvärliga arbetsperioder.