Avhandling. Det är sedan tidigare känt att sprututbytesprogram kan sänka morbiditet och mortalitet associerad med intravenöst missbruk. År 2017 har ett sådant program funnits i Malmö i 30 år. Här har deltagarna utöver rena sprutor och kanyler också haft tillgång till sjukvårdspersonal. Under de senaste 5–10 åren har utbudet i programmet utökats genom mer individanpassad utdelning av sprutor, kanyler, filter och beredningskärl för att minska risken för smittspridning vid varje delmoment av en injektion.

I en ny avhandling belyses prevalensen och incidensen av hiv, hepatit B och hepatit C bland deltagarna vid Sprutbytet i Malmö under 1997–2005.

Endast en individ i uppföljningskohorten (n = 831) var positiv för hiv vid baslinjen, och med två observerade serokonversioner under studietiden (0,08/100 personår under risk [PUR]) kunde vi dra slutsatsen att hiv-prevalensen och hiv-incidensen var mycket låg. Hepatit B-incidensen hade sjunkit från 11,7/100 PUR till 3,4/100 PUR sedan införandet av vaccination mot hepatit B 1994. Hepatit C-prevalensen vid inträdet i Sprutbytet var 60 procent och incidensen hög, 38,3/100 PUR (eller 31,5 efter justering för viremi vid baslinjen). Den spontana utläkningsgraden ca ett år efter serokonversion var 32 procent med ökad chans för kvinnor. Subtyperna 1a och 3a var de vanligast förekommande (båda kring 40 procent). Vi fann också att 133 av 412 studerade individer (32 procent) tillhörde fylogenetiska kluster som var kopplade till incident infektion och huvudsakligt injektionsbruk av heroin. 

Slutligen kunde vi se att 59 procent av de deltagare i sprututbytesprogrammet som var mottagliga för hepatit B-virus 1994 till 2013 fullföljde grundvaccinationsschemat om tre doser. Av de 800 som kontrollerades efter vaccination hade 75 procent utvecklat skydd (anti-HBs-nivåer > 10 mIE/ml). Genom att erbjuda upp till 3 boosterdoser för deltagare som inte svarade på grundvaccinationsschemat uppnåddes skyddande anti-HBs-nivåer hos hela 85 procent. Uteblivet svar på hepatit B-vaccination var kopplat till högre ålder och till förekomst av anti-HCV före eller under vaccination.

I årliga sammanställningar 2010–2014 har vi sett en minskning även av hepatit C-incidensen (med totalt 55 nya serokonversioner hos 412 mottagliga deltagare, 13 procent). Våra slutsatser är att Sprutbytet i Malmö väl fyllt sin hiv-preventiva funktion samt utgjort en plattform för administration och uppföljning av hepatit B-vaccination. För att komma till rätta med den höga förekomsten av hepatit C krävs förbättrad diagnostik, utökad smittspårning och individuell bedömning, ett arbete som nu påbörjats.