Ekonomiska bindningar mellan forskningsledare i en klinisk prövning och företaget som utvecklar läkemedlet är kopplade till positiva studieresultat, även efter justering för studiens finansiering. Det visar en tvärsnittsstudie publicerad i BMJ.

Forskarna bakom den aktuella studien [1] har analyserat 195 randomiserade kliniska prövningar som undersökt ett läkemedels effektivitet och som publicerats under 2013.

I 132 av studierna (68 procent) identifierades ekonomiska bindningar mellan forskningsledarna (förste- och sisteförfattaren) och företaget som utvecklar läkemedlet. 117 av studierna innehöll självrapporterad sådan information. Förekomsten av ekonomiska bindningar var 76 procent bland studier med positivt utfall (uppnått primärt effektmått) och 49 procent bland studier med negativt utfall.

I den ojusterade analysen var oddskvoten (OR) 3,23 (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,7–6,1) för positivt utfall vid ekonomiska bindningar. Men även efter justering för studiens finansieringskälla sågs en signifikant koppling mellan positivt studieresultat och ekonomiska bindningar (OR 3,57; 95KI 1,7–7,7). Effekten kvarstod även efter justering för ytterligare faktorer såsom studiens design och storlek, vilken klinisk fas som studerats och vilken typ av analys som genomförts.

De totalt 195 analyserade studierna hade 397 forskningsledare. 231 (58 procent) av dessa hade ekonomiska bindningar, vara 197 (50 procent) själva rapporterade in dessa. Bland dem som hade ekonomiska bindningar hade 39 procent fått ersättning för rådgivar/konsulttjänster, 20 procent för föreläsningar och 13 procent för resor. 13 procent hade anställning, 10 procent var aktieägare och 5 procent hade ett patent relaterat till publikationen. 20 procent hade ospecificerade ekonomiska bindningar.

Författare från USA hade i större utsträckning än andra ekonomiska bindningar till läkemedelsföretaget. Förekomsten av ekonomiska bindningar skiljde sig däremot inte åt mellan olika specialiteter.

En förklaring till den observerade kopplingen kan vara publikationsbias, det vill säga att studier med negativt resultat publiceras i lägre utsträckning om det finns ekonomiska bindningar. Det är dock endast en spekulation, påpekar författarna. För att komma till rätta med problemet föreslår de bland annat ökad förekomst av oberoende statistiska analyser, krav på publicering av fullständiga data och öppenhet kring avvikelser från studieprotokollet.

I en relaterad ledare i BMJ [2] skriver två forskare att ekonomiska bindningar mellan författare och läkemedelsföretag kan vara svåra att upptäcka och därför behöver offentliggöras i större utsträckning. De påpekar också att vetenskapliga tidskrifter ofta efterfrågar information om vilken betydelse finansiären, men inte författarnas egna ekonomiska bindningar, har haft för studiens design, utförande och publicering.