Avhandling. Värksvaghet (dystoci) under förlossning kan diagnostiseras under öppningsskedets aktiva fas eller i utdrivningsskedets nedträningsfas (passivt) eller utdrivningsfas (krystning). Dystoci drabbar ungefär 21–37 procent av förstföderskor och 2–10 procent av omföderskor. I höginkomstländer är dystoci framför allt associerat med en ökad risk för maternella komplikationer som blödningar, bristningar i underlivet, infektioner, instrumentella vaginala förlossningar samt negativa upplevelser. Dystoci är också en vanlig orsak till akuta kejsarsnitt. Dock råder det ingen vetenskaplig konsensus avseende effekten av värksvaghet på barnet.

Som del i en ny avhandling studerades associationen mellan utdrivningsskedets längd och negativa neonatala utfall. I dessa två populationsbaserade kohortstudier användes en obstetrisk databas som omfattade graviditeter och förlossningar i Stockholms och Gotlands län, vilket motsvarade ca en fjärdedel av alla förlossningar i Sverige. Studiepopulationerna utgjordes av förstföderskor med enkelbörd i huvudbjudning födda i fullgången eller överburen tid. Förlossningar mellan 2008 och 2012 inkluderades i den första studien (n = 32 796) och till och med 2013 i den andra studien (n = 42 539), där även länkning till Nationella neonatala kvalitetsregistret (SNQ) gjordes.

I den första studien fann vi att risken för Apgarpoäng < 7 vid 5 minuters ålder ökade för varje ytterligare timme (≥ 4 h: justerad oddskvot 2,71; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,67–4,40) jämfört med ett utdrivningsskede på mindre än en 1 timme. I den andra studien sågs att risken för asfyxirelaterade tillstånd (som hypoxisk ischemisk encefalopati, hypotermibehandling, neonatala kramper, mekoniumaspirationssyndrom, hjärtkompressioner och/eller intubation av barnet i samband med förlossningen) samt inläggning på neonatalavdelning också ökade successivt med utdrivningsskedets längd (≥ 4 h: justerad relativ risk 2,46, 95KI 1,66–3,66, respektive 1,80, 95KI 1,58–2,04). Risken för acidos i navelsträngsblod (pH < 7,05 och basöverskott > – 12 mmol/l) ökade vid lång krystningsfas men inte vid långt totalt utdrivningsskede.

Utöver inläggning på neonatalavdelning är de absoluta riskerna för dessa negativa utfall hos barnet låga. Dock fanns en koppling till ökad risk för negativa konsekvenser för barnet vid förlängt utdrivningsskede och därmed bör en förlossning med förlängt utdrivningsskede, övervakas noggrant.