Mer än en fjärdedel av alla läkarstudenter lider av depression eller depressiva symtom, och drygt en av tio har självmordstankar. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i JAMA.

Det har länge funnits en misstanke om att läkarstudenter i större utsträckning än den övriga befolkningen lider av psykisk ohälsa, men prevalensen av depression och självmordstankar har skilt sig åt mellan olika studier. Den aktuella metaanalysen inkluderar 195 studier med totalt 129 123 individer i 47 länder, varav tre svenska studier.

I metaanalysen var prevalensen för depression eller depressiva symtom 27,2 procent (95 procents konfidensintervall [95 KI] 24,7–29,9 procent). Resultatet baseras på 167 tvärsnittsstudier med 116 628 individer och 16 longitudinella studier med 5 728 individer från totalt 43 länder.

Prevalensen av självmordstankar var 11,1 procent (95 KI 9,0–13,7 procent). Resultatet baseras på 24 tvärsnittsstudier från 15 länder med totalt 21 002 individer.

Förekomsten av depression, depressiva symtom och självmordstankar förefaller därmed vara betydligt högre hos läkarstudenter än hos den övriga befolkningen. I Sverige är punktprevalensen för depression 5–8 procent hos den vuxna befolkningen, enligt en översiktsartikel i Läkartidningen. I USA är den uppskattade 12-månadersprevalensen för depression 9,3 procent hos 18–25-åringar och 7,2 procent hos 26–49-åringar.

En uppenbar svaghet med metaanalysen är att resultaten baseras nästan uteslutande på självrapporteringar med metoder av varierande sensitivitet och specificitet för diagnostisering av depression.

Ytterligare forskning behövs för att identifiera strategier för att förebygga och behandla depression och självmordstankar hos läkarstudenter, påpekar författarna.

Hur vanligt det är med depression hos studenter på andra utbildningar än läkarprogrammet är oklart. Två stora epidemiologiska studier (en amerikansk och en internationell) visar en prevalens på 13,8–21,0 procent, vilket är lägre än i många av de studier som ingick i den aktuella metaanalysen.

I Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkäter från 2010–2016 svarar 7–11 procent av individerna som studerar eller praktiserar att de har självmordstankar.