Avhandling. Reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) är kroniska autoimmuna inflammationssjukdomar. Orsakerna till dessa sjukdomar är okända, men mycket tyder på att en kombination av genetik och miljö bidrar till etiologin. Flera studier har rapporterat kostens betydelse för patienter med RA och SLE. Dock har många av dessa studier främst undersökt den direkta inverkan av kosten på sjukdomen i sig, men i mindre utsträckning tagit hänsyn till antireumatiska behandlingar. Majoriteten av patienter med RA och SLE är beroende av ett flertal behandlingar, och därför är det av stor vikt att även beakta dessa vid undersökning av kostens innebörd hos dessa patienter.

I en nyligen framlagd avhandling studeras sambandet mellan kost och behandlingsresultat hos patienter med RA och SLE.

Fem epidemiologiska studier med utgångspunkt i data från tre stora svenska register (Epidemiological investigation of rheumatoid arthritis [EIRA], SLE vascular impact cohort [SLEVIC] och Swedish mammography cohort [SMC]) genomfördes. Registren inkluderade RA- och SLE-patienter samt kvinnor från den generella populationen. Alla deltagare från EIRA, SLEVIC och SMC ombads att fylla i ingående enkäter om sina kostvanor. Rapporterade kostdata länkades med data om olika kliniska utfall efter en viss tids påbörjad antireumatisk behandling. Dataanalyser inkluderade logistisk regression, »mixed models« och klusteranalyser.

De främsta resultaten av denna avhandling visade att högre intag av D-vitamin och omega 3-fettsyror var associerat med bättre behandlingsrespons hos RA-patienter. Omega 3-fettsyror var också associerade med mindre smärta hos metotrexatbehandlade RA-patienter. Därtill sågs att betakaroten, linolsyra och vitamin B6 var associerade med minskad kortisondos under en längre tidsperiod hos SLE-patienter. Dessutom var högre intag av riboflavin, fosfor, selen och tiamin associerat med mindre aterosklerotisk plackförekomst hos SLE-patienter. Slutligen sågs att kvinnor som diagnostiserats med RA under perioden 1997 till 2009 inte ändrade sin kost anmärkningsvärt trots sin RA-diagnos.

I avhandlingen redovisas flera samband mellan specifika näringsämnen och kliniska aspekter av RA och SLE med särskilt fokus på behandlingsresultat. Sammanfattningsvis kan kosten ha en inverkan på sjukdomsbilden, men även ha betydelse för svaret på antireumatiska behandlingar hos patienter med RA och SLE.