I en nyligen publicerad studie undersöktes sambandet mellan bastubad hos medelålders finska män och risken att utveckla minnessjukdomar [1]. Antalet bastubad undersöktes i en enkätintervju med totalt 2 315 medelålders (42–60 år) män från östra Finland. Patienterna delades in i grupper efter hur ofta de badade bastu (1, 2–3 eller 4–7 gånger per vecka). Utfallen delades in i demens och Alzheimers sjukdom. Medianuppföljningstiden var drygt 20 år. Efter justering för kända riskfaktorer som ålder, alkoholkonsumtion, vikt, blodtryck, rökning, diabetes, tidigare hjärtinfarkt, vilopuls och kolesterolvärde sågs ett samband mellan fler bastusessioner och minskad risk för demens och Alzheimers sjukdom.

Jämfört med män som badade bastu 1 gång per vecka hade gruppen med mest frekventa bastubadare, 4–7 gånger per vecka, lägre risk såväl för demens (hazardkvot [HR] 0,34; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,16–0,71) som för Alzheimers sjukdom (HR 0,35; 95KI 0,14–0,90). Även efter justering för fysisk aktivitet och socioekonomisk status kvarstod denna riskminskning med 64 respektive 65 procent för demens och Alzheimers sjukdom.

Tidigare studier från kohorten har visat bättre överlevnad på grund av minskad risk för hjärt–kärlsjukdom vid mer frekvent bastubadande eller mer tid tillbringad i bastun [2]. För första gången kan nu regelbundet bastubad kopplas till minskad risk för demens och Alzheimers sjukdom. Författarna spekulerar över om detta kan bero på förbättrad kardiovaskulär funktion [3] förutom de positiva effekterna av värme, avslappning och social gemenskap vid bastubad.

Sammanfattningsvis kan regelbundet bastubad varmt rekommenderas som förebyggande åtgärd för såväl hjärt–kärlsjukdom som minnessjukdomar.